برگزاری یازدهمین شب شعر شیراز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یازدهمین‌همایش‌شــب‌شــعر‌شــیراز‌و‌ بزرگداشت‌چکام‌هســرایان‌زرتشتی‌شا‌مگاه‌ اردایزد‌و‌تیرماه،‌برابر‌با‌بیست‌و‌دوم‌تیرماه‌در‌ تاالر‌روانشاد‌یزدانی‌شیراز‌برگزار‌شد. انجمن‌زرتشتیان‌شیراز‌یازدهمین‌دور‌هی‌این‌ همایش‌را‌برپای ‌هی‌برنام ‌های‌در‌چهار‌بخش‌ برگــزار‌کرد.‌پس‌از‌خوشــامدگوی ‌ی‌مجری‌ برنامه‌گاثاهاخوان ‌ی‌انجام‌شد.‌شهرام‌پوردهی‌ از‌افزوده‌شــدن‌بخش‌ب ‌هترین‌ارای ‌هی‌شعر‌ از‌دیدگاه‌باشــندگان‌خبر‌داد‌و‌از‌باشندگان‌ خواســت‌به‌هر‌یک‌از‌شرک ‌تکنندگان‌پس‌ از‌اجراهایشان‌‌نمر‌های‌از‌۱‌تا‌۰۱‌در‌بروشور‌ برنام ‌هها‌بدهند‌تا‌در‌پایان‌ب ‌هترین‌اجرا‌از‌نگاه‌ باشندگان‌معرفی‌شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.