سخن‌نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده بابک سالمتی

ســپاس میگوییم خداوند توانا را که امروز از مهر و رآی او «امرداد» بر روی کاغذ گالســه پیش چشم یاران ارجمندمان است. پیشکش هجدهســالگی بــه خوانندگانی که سالها اســت همراه و همدل اَُمرداد ماندهاند و در دشــواریها یار و یاریگر بودهاند؛ اَُمرداد را بــه دیگران پیشکش کردهانــد تا دیگران نیز آن را بشناســند؛ دکهبهدکه آن را جستهاند و با همهی دشــواریها و نابســامانیها آن را یافتهاند. اَُمرداد بــر روی کاغذ گالســه پیشکش به دهشمنــدان گشادهدســتی که همیشــه در دشواریها اَُمرداد را دستگیری کردهاند تا مبادا در این روزگار دژم به خط پایان برسد و مرداد شود. اَُمــرداد را اینگونــه پیشکــش میکنیــم بــه مشــترکان و هموندانی که بــا همهی نابسامانیهای پست ســاختهاند و پای در راه ماندهاند. و دستآخر اَُمرداد پیشکش به آگهیدهندگانی باد که با آگهیهای خود ستون خیمهی امرداد را استوار نگاه داشــتهاند. پیشرفت و نیکویی در کارشــان را آرزو داریــم و از ایشــان نیز سپاسگزاریم.

گوارای یاران باد

چاپ اَُمرداد بر روی کاغذ گالسه، بدون افزایش بها، در این گرفتاریهای مالی و دشواریهای کاری میتوانــد از چاله به چاه افتادن باشــد، ولــی این راه را پیش گرفتیم چراکه از نگاه ما شایستگی ســه گروه خوانندگان، دهشمندان و آگهیدهنــدگان بیش از این بود و هســت. این دشــواری را در این کــورهراه گرفتاریها به جــان میخریم تا یاران اَُمرداد را خشــنود ببینیم. امیدواریم گرفتاریها و دشــواریها را در راه تازه شــدن از سر بگذارنیم. امیدواریم با اندیشــهی نیک و گمان نیکو در این آوردگاه اقتصادی بپاییم و بهتر شویم و پیش برویم. به گفته پیر رازآشنای شیراز: با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام / نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش امیدواریم و باور داریم که با یاری خوانندگان، دهشمندان و آگهیدهندگان این راه پر بیم و بها را خواهیم پیمود. اَُمرداد در هجدهسالگی به دگرگونی میاندیشد، با همهی دشواریهایش! در این راه چشــم دل و گــوش جانمان را به سخن و راهنمایی یاران امرداد دوختهایم، باشد که دریغمان نکنند. پیمان میبندیم که هرچند پای در گل و خون در دل باشــیم، ولی در راه بمانیم، افتاده ز پای و ســرنگون بیشازپیش بکوشیم تا اَُمرداد بهتر و شایستهتر شود و این گوارای یاران اَُمرداد باد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.