پشتصحنهی «زندگی و دیگر هیچ» چاپ شد

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد فرشته جمشیدی

«زندگی و دیگر هیچ» تازهترین کتاب جاســم غضبانپور، فرتوربردار(:عکاس) مستند اجتماعی، اســت. این کتاب با 80 فرتــور در 148 رویه و با قطع خشــتی و در انــدازهی 23 در 23 چاپ شده است که بیشتر این فرتورها سیاهوسفید هستند. این عکسها با تلفیق به شیوهای نوین به نمایش گذاشته شــدهاند و به جز 30 فرتور که در نمایشگاهی با همین نام در گالری راه ابریشــم به نمایش در آمــد 50 فرتور تازه نیز در آن آمده که همگی فرتورهایی هســتند که کمتر دیده شــده است. در این کتاب هر فرتور دربرگیرندهی چند فرتور است، یعنی برشی است از یــک حلقه فیلم، دو فرتور چپ و راســت هر فرتور را لزوما شما به طور کامل نمیبینید بلکه بخشــی از آنها را می بینید و خود بیننده باید پیش و پس هر تصویر را در ذهنش بســازد، این کتاب تنها فرتوربرداری فیلم نیست بلکه فیلم تنها بهانه اســت و شما بینندهی یک مجموعه مستند اجتماعی هستید. غضبانپور در ســال 1342 در خرمشــهر زاده شد. وی دانشآموختهی رشــتهی فرتوربــرداری از دانشگاه هنر تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.