توپمنـــاد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

چندی است از سوی كاربران اینستاگرام موجی طنزواره به راه افتاده است كه در آن مردمان كشورها موضوعهایگوناگونی را با نماد توپ بازگو كرده و به اشتراک میگذارند. از آنجا كه این موج در میان كاربران ایرانی رواج نیافته، «امرداد» امید دارد تا ایرانیان نیز به این موج بپیوندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.