اگر مرگ داد است بيداد چيست ز داد این همه بانگ و فریاد چيست

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بار سوگ درگذشت فرزندم مهندس علی پیشوا بس گران بود. بیگمان اگر دلآرامیها و تسلیبخشیهای سروران و هموندان در انجمن مهرگان، باشــگاه شاهنامهپژوهان و هماندیشان ایران فرهنگی، انتشارات سمرقند، دانشجویان و مدیران و اســتادان دانشــگاه علمیكاربردی و سازمان فنی حرفهای، دانشــگاه آزاد اســالمی واحد یادگار امام، مدیــران و همكاران بیمهی رایان ســایپا و بیمهی ایران، مدیــران و همكاران در دبســتان و مهدكــودک نیكان و ارژنگ، پیشكســوتان والیبال ایران، نشــریهی وزین امرداد، همكاران شــادروان علی پیشوا در شركت «هگزا» و دوستان و رفقای دیرین و اقوام و بستگان نبود، تاب این درد و سوگ جانكاه را نمیداشتیم. برای همهی كســانی كه در این «واقعه» با خانوادههای سوگوار همدردی كردند، تندرستی و شادی و طول عمر و سرافرازی آرزو میكنم.

از طرف منوچهر پيشوا، خانوادههای پيشوا، دانشور و دیگر خانوادههای سوگوار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.