نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

درود مسول محترم هفتهنامه امرداد، در صفحه 6 شماره 370 شنبه 28 امرداد مطلبی از استفان طوفانی به نقل از نامه ابوالحســن حایریزاده دربارهی دکتر مصدق نوشته بودید. این مقاله دکتر مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت را به حکومت پلیســی و سرکوب مخالفان متهم میکند. اگرچه نوشتهاید که باید نظر دو طرف را دید ولی هیچ نوشــتهای در مخالفت با این دیدگاه را مطرح نکردهایــد. لطفا بدون پرده پوشــی نظر خود را راجع به این مساله اعالم نمایید. به عالوه برای رعایت عدالت نوشتهای مخالف این متن را هم منتشر نمایید. تشکر، نعیم نوری سمیع درود بر امردادیان نستوه و درود بر کسيکه از اســتفان طوفانیان نوشــتهی 28 امرداد کودتا نبــود، را برگزیده و چاپ کرده. اینکه گفتهاند رگ قاجاري و گرایش قاجاري داشته بيجا نگفتهاند بهار و ســرایندگان دیگري همچــون فرخي و الهوتي نیز یا افســوس نبودن قاجار را در دل داشــتند یا مائوگرا و لنینگرا بودند و چپي. امــرداد: دوســتان گرامــی، امــرداد بنابر خویشــکاریاش تنها بازتابدهندهی این نوشــتار بود. برخی از همراهــان از ما گله کردهاند که چرا این نوشــتار در امرداد چاپ شده اســت! گمان میکنیم این خوانندگان گرامی خویشکاری و وظیفهی رسانه را نادیده گرفتهاند یا بر آنان پوشیده بوده است. امرداد تا این هنگام هیچ نقد دانشی به این نوشتار دریافت نکرده است. با این همه میکوشیم در شمارههای آینده به نقد آن نوشتار بپردازیم.

درود، من امرداد را سال ها است که میخرم. ای کاش به جــای هزینه اضافی برای چاپ روی کاغذ گالســه به فکر افزایش محتوا و افزایش مطالب و صفحــات بودید. مطمین باشــید همه خوانندگان، امــرداد را به دلیل وطنپرســتی و محتوای آن میخرند، نه به خاطر کاغذ آن. باز هم از شما سپاسگزارم امرداد: دوســت گرامی، کوشش همیشگی همکاران امرداد بهبود درونمایهی آن است اما کیفیت چاپ فرتورهای کوچک آزاردهنده شده بود و این را گروهی از خوانندگان به ما گوشزد کرده بودند.

پورسینا خود بر زبان عربي چیره بود و نیازي به مترجم نداشت تا کتابهایش را کسي به عربي برگرداند و آنهم چه کسي؟ حجاجابن یوسف! کسي که فارس ميکشت و خون سر بریدهاش را پاي آسیابها در آب ميریخت تا ددمنشي خود را به فارسها نشان دهد.

حمله به تاریخ تمدن ایران از ســوی رحیم پورازغدی در رســانهی ملــی در خرمآباد. این شخص شــاهان ساسانی را غیرمردمی مستبد دانست و گفت شاپور ساسانی براي کشورگشایی مردمش را به زنجیر ميکشید تا همراهش باشند درحاليکه همگان ميدانند او عدهای بیگانه که از کشورهای جنوبی به ایران حمله کردند به زنجیر کشید.

با درود، از استاد واقعبین مجتهدزاده در رابطه با نظریههایشــان در دو شماره امرداد بسیار سپاســگزارم و درخواست دارم امردادیان از این نوع نوشتارها بیشتر داشته باشند. با سپاس فراوان، دوستدار امردادیان

اعضــای محترم ســازمان نظام پزشــکي شهرستان مبارکه دکتران معظم؛ سالم. آنگاه که دردمندي ســالمت خود را باز یابد، آنگاه که دستي به نشان شکر به آسمان بلند شود مالئک تو را ميستایند. اي آرامبخشان روح و جان و تن روزتان مبارك. ابراهیم ایرانپورمبارکه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.