چنگ چغامیش، نخستین یافتهی گروهنوازی مردمان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

بااینکه پیدایش ساز چنگ در ایران به هزارهی ششم پیش از میالد میرسد، شــوربختانه هنوز یافتهی تاریخیای در این باره پیدا نشده است. ولی پیشــینهی چنگ چغامیش که یافتهی باستانی آن «مهر چغامیش» نام دارد از تپهای در نیمروچ(:جنوب) خوزستان به همین نام پیدا شده است و به هزارهی چهارم پیش از زایش مسیح بر میگردد. ایــران بیشتر از ۵۱ یا ۰۲ گونهی گرافیک چنگ دارد که کهنترین آنها همین چنگ چغامیش اســت. برخی به نادرستی بر این باورند که نخســتین نمونهی چنگ ایرانی چنگهایی است که بر دیوارهی تاق بســتان کنده شده اســت، ولی آن چنگها از واپسین سالهای فرمانروایی ساسانیان اســت. مهر چغامیش را که نگارهی یک گروه نوازنده بر آن کنده شــده است میتوان نخستین یافتهی گروهنوازی مردمان دانست. بر این مهر نگارهی یک چنگ، یک دو نفیر یا دوبوق که از شــاخ جانور اســت، یک تبل و یک خواننده کشیده شده است و همهی بخشهای یک ارکســتر یعنی ریتم با ســازهای کوبهای، سازهای بادی با نفیر نمایش داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.