سخن‌اندیش‌هبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

اشــو‌زرتشت‌در‌گاثاها‌ســخنان‌خود‌را‌برای‌درو ‌غکاران‌ناگوار‌م ‌یداند.‌در‌ دو‌بند‌زیر‌اشــو‌زرتشــت‌خود‌را‌آموزگار‌برگزید‌هی‌مزدا‌م ‌یداند‌که‌روش‌ درست‌زندگی‌را‌برای‌مردمان‌آشکار‌م ‌یکند:‌«ای‌جویندگان‌دانش،‌اینک‌ برای‌شما‌این‌آموز ‌شها‌و‌سخنان‌ناشنوده‌را‌آشکار‌م ‌یسازم.‌ب ‌یگمان،‌این‌ سخنان‌برای‌کسانی‌که‌با‌آموزش‌دروغ‌جهان‌راستی‌را‌به‌تباهی‌م ‌یکشانند‌ ناگوار‌و‌برای‌دلدادگان‌مزدا‌بهترین‌است.»‌(یسنا‌13‌-‌بند‌1) «چون‌با‌این‌آموز ‌شهای‌نادرســت‌گزینش‌راه‌بهتر‌روشن‌و‌آشکار‌ نیســت،‌من‌چونان‌آموزگاری‌که‌برگزید‌هی‌مزدا‌است‌ب ‌هسوی‌شما‌ م ‌یآیم،‌تا‌هر‌دو‌گروه‌را‌بیاموزانم‌چگونه‌برابر‌راستی‌زندگی‌کنند.»‌ )2‌دنب‌-‌31‌انسب(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.