شادباش شهردار لندن به خجستگی سال نو پارسیان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

صادق‌خان،‌شهردار‌لندن،‌فرا‌رسیدن‌سال‌ نو‌پارسیان‌را‌شادباش‌گفت. صادق‌خان،‌شهردار‌مســلمان‌شهر‌لندن،‌ که‌پاکستانی‌اســت،‌در‌پیامی‌در‌توییترش‌ ســال‌نو‌را‌به‌هم ‌هی‌کسانی‌که‌این‌جشن‌ را‌در‌لندن‌و‌سراســر‌جهان‌جشن‌م ‌یگیرند‌ شادباش‌گفت. گفتنی‌اســت‌کــه‌پیش‌از‌این‌نیــز‌نارندرا‌ مودی،‌نخست‌وزیر‌هند،‌سال‌نو‌پارسیان‌را‌ شادباش‌گفته‌بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.