ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

هفتهنامــهي امرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -16 بانوي ارجمنــد مهري رســتمي به یاد -2بانويارجمندسیمیندختخدادادي كیخسروخدادادرستمي -3 سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي -17بانویارجمندمهین(خرمنوآبادان)سالمتی 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دكتر خدایار خسروي -18 سرور ارجمند رضا یوسفي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد -19بانویارجمنددكترمریمامجدي -6سرورارجمندسیاوش -20سرورارجمندفریدونگشتاسبياردكاني -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) -21 ســرور ارجمند عبدالكریــم بهزادنژاد به -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي نامگانهياربابفریدونرشیدي -9بانويارجمندفریدارمداني -22یكتنخیراندیش -10سالنمایوزینراستی -23بانویارجمندمهینبانونوروزیان -11بانویارجمندفریچهرخسروان -24سرورارجمنددكترایرجنوروزیان -12 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -25بانویارجمندهدیهاحمدی -13 بانوي ارجمند دكتر بهناز فیروزمند -26بانویارجمندهمایونسامیا -14بانويارجمندنگاررنگبست -27بهیادروانشاددكترایرانایرانپور -15 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري -28 بانویارجمندمیترا كیانپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.