اسپيدور و ضحاک

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

شاید دربارهی خیانت از كهنترین كسی كه بتوان نام برد «اسپیدور» باشد. اسپیدور یا اسپیتور برادر جمشید بود و در زمانی كه فر از جمشید دور شد و ضحاک بر او تاخت، هوادار ضحاک شد، نهتنها همدست ضحاک شد و روی از برادر تابید كه در دو پاره نمودن جمشید نیز به ضحاک یاری رساند. جز آن باید نام خود ضحاک را هم در سیاههی دشــمنان گذاشــت چراكه به گزارش بیرونی در آثارالباقیه، جمشــید و ضحــاک با یكدیگر خویشاوند بودند. بر پایهی بندهش هم جمشید و هم ضحاک از نوادگان فرواگ پســر سیامك بودند. فرواگ دو پســر داشــته اســت، یكی هوشنگ بود و دیگری «تاز». بدینسان پس از

یارینامه فرنبغ دادگی، بندهش، مهرداد بهار، انتشارات توس، 1378 شــروو، پرودز اوكتــور، درآیــهی ‪-$0â,' L 0\WK RI‬ در دانشنامهی ایرانیكا، 10 آوریل 2012 -DPÃLG

یك روزگار «پادشاهی بد» نوادهی جم، فریدون فرخ، ضحاک را به بند میكشد و پادشاهی را به خانواده خود برمیگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.