نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگواراني كه «امرداد» را ياريرسان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزداخواستاريم. سرورارجمندخسروپرویزمساعد000/000/1ریال بانوی ارجمند نسرین ایزدیار 500/000 ریال سرور ارجمند آرش محمدی 1/000/000 ریال بانویارجمندشیوااسمخانی000/005/1ریال سرورارجمندمنوچهرفیلسوفی000/002 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.