گشایش نمایشی و شتابزده از خانه داییجان ناپلئون

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

خانهی تاریخــی اتحادیه کــه برپایهی نیاز منطقــه بنا بود به «خانه تهــران» که جایی کامــا فرهنگی ـ هنری اســت کاربریاش دگرگون شــود به دور از چشم خبرنگاران و کنشگران(:فعاالن) میراث فرهنگی بازسازی شد و به نام «موزه مشاهیر» گشایش یافت. واپســین روز کاری محمدباقــر قالیبــاف، شهردار پیشین تهران، برابر با روز «بازدید از گامههای(:مراحل) پایانی بهسازی و بازسازی خانــهی تاریخــی اتحادیه» بود و ســازمان زیباسازی شهرداری تهران آن را برگزارکرد. خبر خوشی است که سرانجام خانهی تاریخی اتحادیه از ویرانی رهایی یافت تا به خواستهی دارندگانــش بــه جایی فرهنگــی دگرگونی کاربــری پیدا کند. اگرچه ســالها درختانش آبیاری نشــدند تا خشک شوند و رسیدگی به خانه ناشدنی شد تا فرســودگیاش بهانهای برای ویرانیاش باشد، ولی کوششهای بیش از یک دهه کنشگــران و خبرنگاران میراث فرهنگی و پافشاری مردم سرانجام سرنوشت خانهی اتحادیه را جور دیگری رقم زد. هنــگام بازدیــد از این خانــهی تاریخی در روزی که «تــور اللهزار برای خبرنگاران» به کوشش شهرام شــهریار و کارگروه پیگیری خانههای تاریخی در ســال ۲9 برگزار شد بر پایهی خواســتهی مردم محل و گفتوگو با سرپرســتان بنا بوده اســت که کاربری این خانــهی تاریخی بــر پایهی نیــاز منطقه به «خانه تهران» جایی کاما فرهنگی ـ هنری دگرگون شود ولی ســلیقهی شهردار ساخت «موزه مشاهیر» را برتر دانسته است. اگرچــه کوشــش شــده بازآرایی(:مرمت) و بازســازی بر پایهی گفتهی سرپرست پروژه از روی گواهیهــای تاریخــی همخوانــی بیشتــری با وضعیت روزگار قاجاری ســازه داشته باشد، ولی چیدن شماری گونیهای پر از شن، ماکت هواپیمای جنگی با یادمانهای یادآور روزهــای دفاع مقــدس، ۵۱ تندیس «هایپر رئــال» از نــامآوران فرهنگ و هنر، ورزش، انقــاب اســامی و ... در تاالرهــا ناهمآهنگی پدید آورده است. دربارهی پیشینهی این خانه میتوان گفت که محمد ابراهیم، آبدارچی و دواب (چهارپادار) ناصرالدینشــاه بود که در اللــهزار تهران باغهایــی را خرید و خانهای در آن ســاخت که بعدها پســر دومش، میرزاعلیاصغرخان امینالســلطان، که نخســتوزیر سه پادشاه قاجــار ناصرالدینشــاه، مظفرالدینشــاه و محمدشاه بود در آن باغ زندگی میکرد. این خانه پس از رویدادهای گوناگون در ســال ۵9۲۱خورشــیدی به رحیم اتحادیه تبریزی که مالــک زمینهــای جالیــه، دانشگاه تهران امروزی بود، فروخته شد و بخشهای دیگر در درازای زمان به فروشــگاه، ســینما ...و دگرگون شد. ســرانجام خانهی اتحادیه پس از درگذشــت رحیم اتحادیه در ســال ۳۱۳۱ به دست بازماندگان آن افتاد در سال ۳۵۳۱ پس از ۳ ماه بهسازی، این خانه محل فیلمبرداری سریال داییجان ناپلئون شد. خانــهی تاریخــي نــامور بــه خانــهی داییجان ناپلئون با ســه چرخــهی تاریخی مهرازی(:معمــاری)، داراي 00۵۳ متر بناي مســقف است، چهار سازه و ســه حیاط دارد که دربردارندهی حوضخانه و گرمابه اســت دارای هشــت حوض، شــش آبانبار کهن و مجموعهاي از شــبکههاي آبرساني تاریخي اســت که از ماههای پایانی سال 94 زیر نظر شهرداری تهران و با همیاری زیباسازی شهر تهران به دور از چشم خبرنگاران و کنشگران میراثفرهنگی در حال بازسازی بوده است. گشایش شتابانه و نمایشی گنجخانهی(:موزه) مشاهیر از ســوی قالیباف، شــهردار پیشین تهــران و دور نــگاه داشــتن خبرنــگاران از رونــد و چگونگــی بازآرایــی و ســاخت گنجخانهی مشــاهیر، آن هم با این چیدمان، خردهگیریهای(: انتقادهای) بســیاری را در پی داشته اســت و برخی بر این امید هستند که در روز پایانی گشایش با صحنهی دیگری روبهرو شــوند زیرا خیابان اللــهزار و خانهی داییجان ناپلئون یــادآور رویداهای فرهنگی بســیار دیگری نیز اســت که باید برای زنده کردن بخشــی از تاریخ آن منطقه هم نگرش ویژهای شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.