پارسی بنویسیم

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده سیاوش نمیرانیان

موقعيت رقابت،‌رقيب موثر انطباق،‌منطبق

ما در جایــگاه مرمان ســرزمین ایران که زبان رســمی و مادریمان فارسی است در بسیاری جاها از واژگان بیگانه بهره میبریم و فارسینویسی و فارسیگویی در نگاهمان ســخت و ناخوشــایند میآید. ولی گاهی جایگزینســازی واژگان فارسی در زندگی روزمره بســیار آســانتر از چیزی که به آن میاندیشــیم. در این نوشتار کوشیدهایم تا با آوردن نمونههایی سادگی این جایگزینسازی را نشان دهیم.

بازیکنان پرسپولیس موقعیتهای خوبی را در برابر باشگاه اماراتی از دست دادند. ایــن کار میتواند جایــگاه کاری(:موقعیت شغلی) شما را به خطر بیاندازد.

دو تیــم ایــران و ایتالیــا در چارچــوب پیکار(:رقابت)های لیــگ جهانی والیبال به پیکار(:رقابت)میپردازند. هماوردی(:رقابــت) در ســاخت(:تولید) فرآوردههای(:تولیــدات) ملــی میتواند به شکوفایی بازار کشور بیانجامد. در زندگــی بهتــر اســت بیهــوده بــه چشموهمچشمی(:رقابت) با دیگران نپردازیم. بزرگتریــن هماورد(:رقیب) مــا در راه رسیدن به پیروزی، اندیشههای ناساز(:منفی) و تنبلی خودمان هستند.

باید برای پیشــرفت دانشهای انسانی در کشــور برنامــهای کارآمد(:موثــر) را پیادهسازی کرد. این هنر ما است که چگونه رفتار و گفتارمان را هماهنگ(:منطبق)کنیم. آموزگار از شاگردان خود خواست نمرهها را با هم بسنجند(:انطباق دهند).

عالقه،‌عالق ‌همند

جواد معروفی از کودکی دلبســتگی(:عالقه) بسیاری به ساز پیانو داشت. شمار دوستداران(:عالقهمندان به) سینما در کشور روزبهروز افزایش مییابد.

مطلب

نوشتهی(:مطلب) شما را در روزنامه خواندم و پسندیدم. سخنی(:مطلبی) که میخواهم با شما در میان بگذارم نباید جایی درز کنــد. (در اینجا میتوان به جای «ســخنی» واژگانی همچون «آنچه»، «چیزی»، «رازی» و «گفتهای» را نیز به کار برد.) گاهی برای فارسی نوشتن و گفتن جایگزینسازی واژگان بسنده نیست و باید جمله را دگرگون کرد:

اصرار

وقتی که توان انجام کاری را ندارید چرا اصرار به انجام آن دارید؟ هنگامی که توان انجــام کاری را ندارید چرا در انجام آن پافشاری میکنید؟

شرايط

شرایط برای رشد گیاهان در شهرهای جنوبی ایران بسیار مساعد است. شهرهای جنوبی ایران زمینهی بسیار خوبی برای پرورش گیاهان دارند.

اختيار

انســان برای انتخاب راه نیک و بد دارای اختیار است. انسان میتواند را نیک و بد را آزادانه برگزیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.