سرایندهی زرتشتی چشم از جهان فرو بست

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پرویز‌غیبی‌در‌تیرماه‌٠231‌خورشــیدی‌در‌شــهر‌کرمان‌دیده‌به‌ جهان‌گشــود.‌وی‌دانش‌آموخت ‌هی‌دبســتان‌ایرانشهر‌و‌دبیرستان‌ پهلوی‌پیشــین‌در‌کرمان‌بود.‌سپس،‌از‌ســال‌٠۴31‌تا‌6۴31‌در‌ آموز ‌ش‌وپرورش‌اســتان‌هرمزگان‌(میناب‌و‌بندرعباس)‌در‌جایگاه‌ آموزگار‌دبســتان‌‌آغاز‌بــه‌کار‌کرد.‌او‌در‌زمین ‌هی‌چکامه(:شــعر)‌ دســتی‌بر‌آتش‌داشت.‌از‌او‌سه‌کتاب‌به‌نا ‌مهای‌«قص ‌هی‌عشق»،‌ «دوبیت ‌یهــای‌غیبی»‌و‌«آموزگار‌خود‌باشــید»،‌که‌روش‌آســان‌ فراگیری‌دبیره‌ی(:خط)‌اوستایی‌است،‌به‌یادگار‌مانده‌است.‌ پرویز‌غیبی‌نهم‌شهریورماه‌6۹31‌خورشیدی‌در‌67‌سالگی‌در‌شهر‌ سن‌خوزه‌آمریکا‌درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.