نونهاالن زرتشتی در مسابقه نابغههای کشوری

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

‌ستاره‌و‌ســام‌سیستانی،‌نونهاالن‌زرتشتی،‌ در‌ پنجمیــن‌ دور ‌هی‌ پیکارهای‌ کشــوری‌ نابغ ‌هها‌شرکت‌کردند. مسابقات‌نابغ ‌ههای‌کشور‌که‌با‌نام‌«چرتکه»‌ نیز‌شــناخته‌م ‌یشــود‌آدینه،‌71‌شهریورماه‌ 6۹31،‌در‌ســالن‌21‌هزار‌تنی‌آزادی‌تهران‌ برگزار‌شد.‌ســام‌سیستانی‌دان ‌شآموز‌پای‌هی‌ پنجم‌دبســتان‌جمشیدجم‌و‌ستاره‌سیستانی‌ امسال‌پای ‌هی‌یکم‌دبستان‌را‌آغاز‌خواهد‌کرد. در‌ایــن‌دوره‌از‌پیکارها‌373‌دان ‌شآموز‌پنج‌ تا‌دوازده‌سال‌در‌زمین ‌هی‌ورزیدگی(:مهارت)‌ هوشی‌با‌یکدیگر‌رقابت‌کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.