شناسایی رد پای انسان نئاندرتال در اسالمآباد غرب

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرزانه‌خسروی

سرپرســت گروه گمانهزنی و نجاتبخشــی الیههــای باســتانی در اشــکفت(:غار) اَزوئه (َســرَونُجق) اســتان کرمانشاه گفت: «مهمتریــن دســتآورد کار تحقیقاتــی در اشــکفت ازوئه پیداشــدن دســتافزارهای ســنگی نامور به موستری زاگرس به گونهی یکجا در الیههای زیرین این محوطه است که برای نخســتین بار در اســامآباد یافت شــده و بازگوکنندهی گســترش انسانهای نابود(:منقــرض) شــده نئاندرتال تا دشــت اسامآباد است.» بــه گفتهی ایــن باستانشــناس، کاوش در اشــکفت ازوئه در راســتای طــرح بلندمدت بازسازی زندگی هازمانهای(:جوامع) پیش از تاریخ در یکی از کلیدیترین بخشهای فات ایران انجام میشود. این باستانشــناس در دنباله به بررسیهای آغازیــن ریختشناســی و پژوهشهــای چشــمانداز اشــکفت ازوئه و منطقه یاد کرد و به نقل از ســامان حیــدری گوران معاون این طــرح گمانهزنی از بنیــاد پژوهشهای فرگشت انسانی لورهیولم دانشگاه کمبریج بریتانیــا و بنیاد پژوهشهای پارینهســنگی دیارمهــر یاد کــرد و افزود: «ایــن غار در دوران پارینهســنگی نوین و میانی بهعنوان ایستگاه موقتی شکار مورد بهرهگیری انسان قرار گرفته است.» به گفته قصیدیان، نکته درخور نگرش در این گمانهزنی آشکار کردن جایگاه کلیدی منطقه اسامآباد غرب در میان دو پایگاه پارینهسنگی کشــور یعنــی دشــت کرمانشــاه و دشــت خرمآباد است. او افزود: دشت اسامآباد غرب به عنوان حلقه پیوند این دو دشــت، به صورت کوریدوری در انتقال و تبادل سنگ خام و دیگر شاخصهای فرهنگی عمل کرده اســت. این باستانشناس در دنباله گفــت: انجــام گمانهزنی، پژوهش الیههــای اســتقراری پارینه ســنگی نوین رخنمون یافته و دادههای ارزشمند به دســت آمــده از ایــن الیهها در غار ازوئه در دشــت اسامآباد، بزرگی این تبادل را روشن میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.