سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده سوده‌حاج ‌یکرم

این روزهــا رویدادهای خوبــی پیرامون ما رخ میدهد که مایهی خرسندی است. جشنوارههای گوناگون جهانی که مایهی شکوفایی ایرانیان در بخشهــای فرهنگی و هنری و حتــا دایرهای گســتردهتر یعنی هازمان(:اجتماع) میشــود. روشــن است که الگو گرفتن و شناخت فرهنگ جهان اســت و همهی مردمــان با هر زبان و فرهنگی آن را در مییابند. پس کوشــا بودن در ایــن زمینه و تبادل فرهنگــی و هنری با کشــورهایدیگر مایهی جلب اعتماد مردمان هازمان باختری(:غربی) و شناســاندن هر چه بهتر فرهنگ و شهرگرایی(:تمدن) ایران زمین اســت. کنش (:فعالیت) در ایــن زمینه نهتنها نهاده شــدن یــک فیلم ایرانــی در برنامهی اســکار شوند شناخته شــدن در سراسر جهان شد و همچنین فروش باالی گیشههای بلیت فروشــی به چرخهی اقتصاد یاری رســاند. به خوبی میشــود پیونــد زنجیروار میــان هنر، فرهنگ، اقتصاد و سیاســت را دید. نمایشگاه فرتور «ایران شگفتانگیز» نمایشگاهیاست که به تازگی در اسپانیا برگزار شد و فرتورهایی از مهرازی(:معمــاری) و مکانهــای دیدنی ایران که بهدســت فرتوربرداران ایرانی گرفته شدهاند به نمایش گذاشته شد. اکنون شاید این پرسش پیش میآید که فرایند این نمایشگاه چــه تاثیری در روند اقتصــادی یا هازمانی ما دارد؟ باید گفت بسیاری از بازدیدکنندگان این نمایشگاه این انگیــزه را پیدا میکنند که به ایران بیایند و ایــن فضاها را از نزدیک ببینند و صــد البته این پرســمان کمــک بزرگی به گردشــگری ایران میکند. اکنون بیندیشــید که صدهــا یا هزاران نمایــشگاه از ایران در جهــان برگزار شــود و یا حتا شــرکت کردن هنرمندان در جشنوارههای فیلم جهانی درباره ایران و شناســاندن آن در جهان اتفاق بیفتد، چه کمک شایانی به گردشگری و پیشرفت اقتصادی ما میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.