پیشرفت در گرو پیوندهای فرهنگی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

و آیینهای کشــورهای گوناگون برای تکتک هنرمندان بایسته(:ضروری) است و اینکه مردم کشورهای دیگر چگونه ایران را بشناسند بسیار مهم است. خوشبختانه در این چند سال تبادل فرهنگی با کشورهای گوناگون انجام شده است و جشنوارههای گوناگون هنری برگزار شدهاند، جشــنواره فیلم کوتاه تهران، جشــنواره فیلم شهر و نمایشگاه فرتوری(:عکسی) که به تازگی در کشــورهای فرانسه، اسپانیا و گرجستان بر پا شدند و چندین نمایشگاهها در زمینهی هنرهای تجســمی از هنرمندان بیگانه که در گالریهای ایران به نمایش گذاشته شد، از این دسته است. آشــکار اســت که هنر تنها زبان مشــترک مایهی مطرح شدن در جهان میشود بلکه به صلح و امنیت میان کشــورها یاری میرساند. امری طبیعی اســت که عدم شناخت درست هر چیزی مایهی ترس انسان میشود، اکنون بینگارید نشناختن یک سرزمین یا شناخت بد از آن بر پایهی دروغ پراکنیهای سیاسی تا چه میزان مایهی ترس هازمانهای دیگر و دوری آنها میشود. پرســمانهای هازمانــی و اقتصــادی و حتا سیاســی پیوندی تنگاتنگ با هنــر و هنرمند دارند. شــاید تا پیش از جایزهی اسکاری که از آن اصغر فرهادی شد بسیاری از هازمانها ایران را به درســتی نمیشناختند ولی در میان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.