نیایشگاه آناهیتا ، چند گام مانده تا جهانی شدن

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده نگار جمشیدنژاد

روند ثبت جهانی نیایشگاه را در پایگاه پژوهشی دنبال میکنیم پویشی برای ماندگاری یادمانی کهن زمانــی بیش از پنج ســال بــرای ثبت نیایشگاه باید سپری شود

نیایــشگاه آناهیتا، ایــزد آب، فراوانی، زیبایی و باروری با چشمهای خسته و پیکری ترکخورده بر پشتهی صخرهای بر فراز دشت کنگاور با قامتی خمیده، دستهای بخشندهی خود را رو به آسمان برافراشــته اســت و دلتنگ از بیمهری روزگار چشــمبهراه بارش مهری دو باره دردهای خود را مویه میکند. آوای تنهایی آناهیتا از پس سازهای به درازای پیشــینهای چند هزار ساله چندسالی اســت به گوش دلسوزان و دوستداران تاریخ و فرهنگ این سرزمین رسیده است تا با دستگیری از ایزد بانوی آب جایگاه این استورهی بخشش و مهربانی همچنان پاس داشته شود. نیایشگاه ایزدبانوی آب در شهرســتان کنگاور استان کرمانشاه بیش از 30 سال است چشمبهراه جهانی شــدن روزگار را سپری میکند و اگرچه پیش از این همچون دیگر یادمانهای ارزشمند با بیمهری مســووالن میراث فرهنگی و دیگر ســازمانها و نهادها روبهرو بوده اســت ولی با کوشــش کنشگران فرهنگــی و پویشهای مردمی جانی دوباره گرفته و با گامهایی هرچند آهسته و کوتاه به سوی ثبت جهانی پیش میرود. پویش(:کمپیــن) مردمی ثبت جهانی نیایشگاه آناهیتا ســه ســال پیش و از ســوی شماری از دوســتداران یادمانهــای برجایمانــدهی نیاکانــی که بیشتــر همراهــان آن در آغاز از هموندان(:اعضای) کانون طبیعتگردی سیروان بودند راهاندازی شــد و هماکنــون با همکاری مســووالن میراث فرهنگی تا ثبت جهانی این نیایشگاه خواستههای خود را دنبال میکند. مهدی قاسمی، از کنشگران فرهنگی کنگاور و هموند پویش مردمی ثبت جهانی نیایشگاه آناهیتا، با یــاد از جای گرفتن نیایشگاه آناهیتا در فهرســت موقت ثبت جهانی و گذشت بیش از 30 ســال از این رخداد از سویی و بیمهری مسووالن به این یادمان کهن از دیگر سو گفت: برای نگرش بیشتر به این ســازه پویش را به عنوان یک خواستهی مردمی در میان افکندیم و با راهاندازی آن با آگاهیرسانی گسترده در فضای مجازی و با برپایی برنامههای فرهنگی و هازمانی در نیایشگاه به خواستهی خود یعنی زنده کردن دوبــارهی نام این نیاشگاه در زندگی روزمرهی مردم و جلب توجه به آن از ســوی مســووالن نزدیک شدیم. وی افزود: این روند گاه به پرسمانهای(:مسایل) حقوقی هم کشــیده شده است که در واپسین نمونه ادارهی اوقاف کنگاور میخواســت در بخش شــمال باختری نیایــشگاه و پیرامون امــامزاده ابراهیم را نردهکشــی کند ولی این پویــش با پخش خبــر کارهــای غیرقانونی ادارهی اوقاف به گروههای دوســتدار میراث در کشــور با آگاهیرســانی پای مســووالن ردهباال را به این ماجرا بــاز کرد که در پایان هم خوشبختانه ماجرا با میانجیگری مراجع قضایی و حقوقی به سود میراث پایان گرفت. این کنشگر فرهنگــی در دنباله ویژه کردن بودجه برای آزاد کردن امالک ( خانه و مغازه) در گوشهی شمالی و جنوب باختری نیایشگاه و پــس از آن فراهم کردن هزینههای کاوش و بازســازی را از دشواریهای رسیدن به ثبت جهانی این ســازه دانست و افزود: بزرگترین دشــواریای که نیایشگاه آناهیتا هماکنون با آن روبهرو اســت آسیبهایی است که در گذر سالهای بسیار و به شــوند(:دلیل) بیمهری مســووالن و نا آگاهی مردم به آن وارد شده است و برای بازسازی این آسیبها به پژوهش کارشناسانه، هزینه و زمان بیشتری نیاز است. وی در پایان افــزود: کنشگری گروه در آغاز ِراهانــدازی پویــش بیشتر بــود ولی پس از پیگیریها از سوی ما و همراهی مسووالن که به آغاز به کار پایگاه پژوهشــی نیایشگاه در میراث فرهنگــی کنگاور انجامید، اکنون روند کارها را در پایگاه پژوهشــی دنبال و به مردم آگاهیرسانی میکنیم و امیدواریم با همدلی و همراهی مســووالن این پویش به خواستهی فرهنگی خود، یعنی فراهم شدن شرایط ثبت جهانی این یادمان ارزشمند، برسد. بابک طاهریان، مدیر پایگاه پژوهشی نیایشگاه آناهیتا در ادامهی گفتوگو، انجام زیر ساختهای گردشگری که دربردارنــدهی راه گردشگری ســاختمان گردشگری با اتاقهای شناســایی سازه، نمایشگاه و سرویسهای بهداشتی است را از کارهای انجام شــده یــا در حال انجام این پایگاه دانست و افزود: بستن پیمان پژوهشی با مهندسان رایزن(:مشاور) برای گردآوری اطالعات و مطالعه با همکاری یک گروه ایتالیایی و طرح بازسازی بخشی از دیوارهی جنوبی و باختری در سال 139۶ خورشیدی، انجام پژوهش در پایگاه پژوهشــی نیایشگاه آناهیتا و آموزش پرسنل از دیگر کنشهای این پایگاه است. سرپرست پایگاه پژوهشــی نیایشگاه آناهیتا گفت: اکنون در گامههای(:مراحل) نخست کار هستیم و البته چند سالی است که در فهرست انتظار هســتیم و اگر کارها به درســتی پیش برود، چشــماندازی از پنج تا هفت ســال را تا جهانی شدن نیایشگاه گمانه میزنیم. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چگونه در این بازهی زمانی از آســیبهای بیشتر به نیایشگاه پبشگیری میشــود گفت: پایگاه پژوهشــی همزمان با پیگیری خواســتههای پویش، بازســازی و نگهداری از این ســازه را در دســتور کار دارد و نگاهداری، پاسداری و بازسازی این یادمان بر پایهی پژوهش رایزنان از خویشکاریهای(:وظایف) پایگاه پژوهشی نیایشگاه آناهیتا است. دوستداران میتوانند برای همراهی با پویش ثبت جهانی نیایشگاه آناهیتا از راههای زیر به این پویش مردمی بپیوندند. $QDKLWD.DQJDYDU ‪KWWSV W PH‬ &DPSDLJQ #$QDKLWD.DQJDYDU&DPSDLJQ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.