ارزش نامگذاری روز داریوش بزرگ بررسی شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده فریبرزمحمدخانی

بزرگداشت روز داریوش بزرگ و جشن مهرگان از ســوی انجمن هماندیشان ایران فرهنگی در ۶1 مهرماه 139۶ خورشیدی در کلینیک دکتر داریوش فرهود، پژوهشگر ژنتیک، روانشناسی، انسانشناسی و اخالق برگزار شد. علی علیبابایی، دکترای تاریخ ایران باستان، در این برنامه پیرامون ارزش نامگذاری روز داریوش بزرگ گفت: داریوش بزرگ 2۵39 سال پیش در چنین ماهی، بر گئومات مغ چیره شد و چند روز پس از آن بر تخت نشست. از این رو، گروهی از دوستان پیشنهاد دادهاند تا ۶1 مهرماه را به نام داریوش بزرگ نامگذاری کنند. وی این جنبش فرهنگی را کاری دانست که باید انجام شود و افزود: «جا دارد که گفتمان داریوش و تاریخ هخامنشــیان به گونهی یک همایش بزرگ برگزار شود.» او ســپس از ارزشمندی جایگاه سنگنبشتهی بیســتون داریوش برای پیدایی دانشهای آشورشناســی، پژوهشهای اورارتــو و ســومر و دیگران و نیــز چگونگی برگردان(:ترجمهی) آن سخن گفت. وی در دنبالهی برنامه گفت: نبود نام یک شهریار در بسیاری از نوشتههای اسالمی به چم(:معنا) نبود تاریخی او یا ارزش اندک او نزد نویسندگان اسالمی نیســت، بلکه این برآمده از کمآگاهی بوده اســت. همانگونه که از سورنا هم تنها در نوشــتههای رومی و اندکی هم ارمنی آگاهی یافتهایم و در نوشتههای اسالمی چیزی نیست. این دکترای تاریخ ایران باستان سنگنبشتهی بیســتون را بهترین بنمایهی(:منبع) تاریخی ایران خوانــد و گفت: هنوز ندیــدهام که یک بررســی درونمایهای دانشگاهی و درست از این سنگنبشته انجام شود و درونمایهی آن را به درستی نشان دهد. علیبابایی در پایان گفت: فریدون چهرادی(:شخصیتی) تاریخی است ولی زمان درست آن هنوز یافت نشده است. در دنبالهی برنامه سورنا فیروزی، کارشناس ارشد باستانشناســی، در بــارهی ارزش روز داریوش و چگونگی نامگذاری آن ســخن گفت. او سخنانش را اینگونه آغاز کرد: «نخســت خوب است بدانیم که چرا برای شــخصیتی همچــون داریوش یکم هخامنشی باید آیین بزرگداشت برپا کرد و از برخی کارهای او همچون سد زدن، فروش آب به سکاهای آن سوی مرز و کاهش فشار باژگیری(:مالیاتی) بر مردم این سوی مرز از راه درآمدزایی فروش آب یاد کرد.» او پافشاری کرد حتا یک مورد از کردارهای داریوش نیاز به بر پایی بزرگداشت برای این شهریار را نشان میدهد. فیروزی سپس گفت که گواهیهای تاریخی هخامنشــیان که اکنون در دست داریم در ســه گروه دستهبندی میشــوند: «نخست نوشتههای یافتشــده از هخامنشیان، دوم گزارشهای هرودت و در پایان گزارشهای بایگانی خود هخامنشیان که در نوشتههای کتسیاس به دست ما رسیده است.» وی در بخشی دیگر از سخنان خود از شوند(:دلیل) نامگــذاری روز ۶1 مهرماه بــه نام داریوش هخامنشــی یاد کرد و گفت: ایــن تاریخ از راه بررسی همزمان سنگنبشتهی بیستون، کتاب ســوم هــرودت و ماندهنوشــتههای کتسیاس بر پایهی بایگانیهای هخامنشی به دست آمده است. این کارشناس ارشد باستانشناسی همچنین روز پانزدهم ماه هفتم در گاهشماری پارسی را روز نشست هفت تن (داریوش و یارانش) برای گفتوگوهــای گوناگون دانســت و سخنانش را اینگونه به پایان رساند: «اگرچه در ســالنمای امروزین کشور، زمان جشن مهرگان در میان زرتشــتیان، برابر روز دهم مهرماه خورشــیدی است، اما این تضادی با برپایی بزرگداشت داریوش در روز شانزدهم ماه هفتــم برابر با مهرگان در گاهشــماری باســتانی ندارد. زیرا ارزش بهروزنکردن این تاریخها از ماه هفتم پارسی(روزهای پانزدهم و شانزدهم) به برابرهای سالنمای کنونی، در این است که درمییابیم چرا داریوش شتاب داشته است تا همهیکارهای گزینش شهریار آینده در روز شانزدهم ماه یادشدهی پارسی پایــان یابد. روزی که در گاهشــماری کهن آریاییان جشــن مهرگان بوده است و از این رو، به روزرسانی آن به چند روز پیش از این تاریخ، شوند کارداریوش را نامفهوم میکند.» فرامرز قراباغی، خبرنگار و پژوهشگر در زمینهی استوره دیگر ســخنران برنامه بود که دربارهی ریشههای تاریخی و فرزانشی(:فلسفی) جشن مهرگان گفت: ناهمسانی در دانستهها و دانشی که از مهرگان به ما رسیده بسیار ارزشمند است و شناسایی درست از نادرست و سره از ناسره نیاز به زمان بسیار دارد. وی با گفتن اینکه فریدون چهرهای تاریخی بوده است و نه افسانه و استوره افزود: مهرگان به عنوان جشــن آغاز ســال نو ایرانی بر نوروز برتری داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.