کوچ قشالقی عشایر همدان آغاز شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

کوچ از دیرباز یکی از شــیوههای زندگی بشر بوده اســت. شــیوهای از زیســتن که وارون زندگی شــهری انســان را نه تنها رویاروی طبیعت نمیگذارد بلکه از پیوندی ژرف میان او و طبیعت پرده برمیدارد. کوچ عشــایر که از زیباترین نمودهای زیســتی اســت هنوز هــم در بیشتر اســتانهای ایــران پویایی خود را پی میگیرد. در اســتان همدان تیرههای ترکاشوند، ترک یــارم طاقلو، جمهور، قراگوزلو و شاهســون زندگی میکنند. عشــایر دشــتهای سرسبز همــدان همچــون ســالهای پیش در نخســتین روزهای پاییز و در آســتانهی آغــاز فصل ســرما، کوچ قشــالقی خود را آغــاز کردهانــد و در چادرهای موقت جایگرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.