آبشار فارسیان ثبت ملی شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

آبشــار فارســیان گالیکش در فهرســت ملی میراث طبیعی ایران جای گرفت. آبشار فارســیان شهرســتان گالیکش، دومین آبشار خزهای و زیبای اســتان گلســتان در فهرســت میراث طبیعی ایران ثبت ملی شد. آبشار فارسیان مانند آبشار کبودوال (در شهرستان علیآباد) از خزه پوشیده شده است. به گفتهی ابراهیم کریمــی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گلســتان در پژوهش«فلورســتیک» خزههای اســتان گلســتان که گردآوری نمونههای آن در 29 ایستگاه استان انجام شــد، 117 گونه شناسایی شد که یک سوم همهی گونههای فلور خزه در ایران را پدید میآورند. آبشار فارسیان پدیدهای فرسایشی است که در سنگهای دوره کالدونین پدیدار شده و از گسترههای گردشگری شناختهشده در استان گلستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.