برداشت آلو از باغهای «پیوهژن»

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

روستای پیوهژن در پیرامون بخش احمدآباد در کیلومتر ۵۶ مشــهد به نیشابور و آغازگاه شهر بینالود جای دارد. پیوهژن از روستاهای ییالقی شهر مشهد و بینالود است که پیشینهی آن را تا هزار سال گمانه زدهاند. فرشبافی از هنرهای دستی مردم این روستا است. روســتای پیوهژن با دارا بــودن بیش از 00۴ هکتار باغ آلو یکــی از قطبهای اصلی این فراورده در این اســتان است. برداشت آلو در این روســتا هر ســاله از روزهای پایانی شهریورماه آغاز میشود و تا پایان مهرماه دنباله دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.