نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

درود بر امرداد، به نام ایران كه جان من است جهان خوانمش چون جهان من است. امرداد را آگاه ميسازم از روستایي به نام چغیورت از توابع شهرستان فریدونشهر استان اصفهان كه زادگاه خودم نیز هست. در غرب این روستا كوهي به نام پیرهشتاد وجود دارد كه به گفتهی میراث فرهنگي فریدونشهر دژی نوك این كوه قرار دارد كه آتشكده بوده و به دوران زرتشت برميگردد. پاي این كوه غاري طوالني وجود دارد كه آن هم از دوران زرتشت است. دوران نوجواني وارد این غار ميشدیم كمي كه جلو ميرفتیم غار دو دهنه ميشد، قوچي شاخدار كه نشســته بود گویي دهنهی غــار را نگاه ميكرد، خیلي جلوتر كه ميرفتي ميرسیدي به یك تنور دومچه خمیر و یك شمع. غار هنوز ادامه داشــت ولي جرات جلو رفتن نداشتیم انگار زیر غار رودخانهاي خروشان بود. صداي آب چنان ميغرید كه همه وحشت ميكردند. به راســتي كوه عجیب و غار عجیبي بود؛ اما شوربختانه از چشم ســوداگران گنج پنهان نماند و مورد بيمهري مسووالن قرار گرفت دیگر اثري از قوچ نیست آن قبر را كندند، چاه را پر كردند از تنور خبر ندارم كه آیا هســت یا آن را هم بردند. از امــرداد ميخواهم اگر ميشود از این كوه و از این غار بازدید كنند. باسپاس فراوان امرداد: از آگاهیرســانی دلســوزانه شما سپاســگزاریم. امیدواریم مسووالن میراث فرهنگی اصفهان پیگیر شوند.

با درود چرا در رویه مردم اَُمرداد از گیوه سپید قوم بزرگ لر بختیاری نوشتار و عكسی چاپ نكردید. گیوه بختیاری به چشــم نیامد. گیوه ملكی بختیاری یكی از گیوههای اســت كه درســت كردن آن كار هركســی نیست و از همهی گیوههــای و پاپوشهای قومیتهای دیگر ایران گران قیمتتر اســت. هركسی توانایی خریدن آن را ندارد. امرداد: از یادآوری شــما خوانندهی ارجمند سپاسگزاریم و از لغزش پیش آمده پوزش میخواهیم.

درود بر گرداننــدگان دوهفته نامه امرداد، از آغازین روز چاپ امرداد همراه شــما هستم. دو پیشنهاد دارم یكي اینكه دكهها را پس از پخش رها نســازید و بیشتر پایش كنید، بیشــتر آنها امرداد را با خواهش خریداران از پســتوي دكــه درميآورنــد. دوم آنكه جدانویسي واژگان نه تنها خواندن را دشوار ساخته، بلكه شــوند نامفهومي یا دگرگوني معنایي نیز شده اســت و خواستار ویرایش بهتر و نوشتار نیكوي متن هستم. امرداد: با درود و ســپاس از شــما خوانندهی دیرین و ارجمند امرداد، شوربختانه نیرو و توان برای پایش دكهها را نداریــم. از همینجا از خوانندگان گرامی خواهش میكنیم در این راه با ما همكاری كرده و گزارشهای خود را دربارهی نابسامانی پخش امرداد با پیامگیرهایی كه در باال آمده است در میان بگذارید. درباره پیشنهاد دوم، گفتنی است كه امرداد از شیوهی نگارش وزارت آموزش و پــرورش پیروی میكند. به خواست شــما و برخی از خوانندگان دیگر در آیندهای نزدیك این مورد را بازنگری خواهیم كــرد و تا آن هنگام میكوشــیم با میانهروی جداسازی را انجام دهیم.

با درود، پیشنهاد ميشــود كه از خوانندگان بخواهیــد كه واژگان كــم كاربرد لهجههاي فارسي مانند مازني، لري و...را برایتان بفرستند و شما در هر چاپ آنها را بیاورید و پس گذر از چندهزار تا آن را به صورت واژهنامه چاپ كنید. امرداد: همآوا با شما دوست گرامی باز هم از خوانندگان ارجمند امرداد خواهش میكنیم.

با درود، برخي تارنماها با دســتاویز قرار دادن مطلبي با عنوان من ایراني هستم آریایي نیستم كه در هفتهنامه امرداد در سال 89 چاپ شده منكرنژادآریایيميشوند،لطفاروشنگريكنید. امرداد: بر پایهی بررســیهای ژنتیكی، ایرانیان آریایی هســتند و این باور امرداد نیز هست. اما نوشتاری كه شما میفرمایید نگاه یك هممیهن بوده كه امرداد آن را بازتاب داده اســت. بر خود بایسته میدانیم دیدگاههای گوناگون را - تا جایی كه به منافع ملی آسیب نرساند- بازتاب دهیم تا همگان بتوانند با آگاهی، بهترینها را برگزینند.

با درود، مشكل عظیم و اساسی كه گریبانگیر نظام آموزشی ایران و همچنین نظام بهداشت و درمان كشور ماست، سوء مدیریت نیست بلكه نقشه ی راه غیرمسئوالنه و غیر متعهدانه در سیاست گزاری این دو حوزهی حیاتی امروز و فردای ســرزمین ماست. این نقشهی راه ، پیگیری مجدانه در خارج نمودن این دو عرصه از قلمروی مدیریت دولتی و عمومی و سپردن ساز و كار با حداكثر اختیار به بخش خصوصی است.این سیاست گزاری خطرناك به هر دلیل كه اتخاذ گردیده باشــد، به هر دلیل، به علت ماهیت منفعتطلبی بخش خصوصی پیش و بیش از هر چیز دیگر درآمدزایی را در این هر دو گستره پیگیری میكند. ناگفته پیداست در شرایط فعلی اقتصادی كشور ما درصد باالیی از جمعیت به امكانات آموزشی و بهداشت و درمان دقیقا به دلیل گران بودن دسترســی نخواهند داشت. نتیجهی چنین شرایطی هم دیگر اظهر من الشمس است. با سپاس، بابك عریانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.