دریاچهی گهر ؛ نگین زاگرس

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دریاچهی آب شــیرین «گهر» زیباترین دریاچهی کوهستانی ایران در 35 کیلومتری جنوب خاوری شــهر دورود و در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان جای گرفته است. ایــن دریاچه که به نگین زاگرس نامور اســت، بــا بلندی(:ارتفاع) 2350 متر از ســطح دریا قراد دارد و دارای دو بخش گهر کوچک و گهــر بزرگ اســت. دریاچهی گهر از دید زیســت بوم و محیط طبیعی جایگاه ویژهای دارد و به شــوند نداشتن جادهی مناسب تا اندازهی چشمگیری از ویرانی و آلودگی به دست انسان به دور مانده اســت. ساالنه شمار بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی از این دریاچهی زیبا دیدن میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.