هرگز سواری چو رستم نیامد پدید

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پس از آنکه شــاهنامه به نگارش درآمد و فردوسی آن را ویرایش کرد در 58 ســالگی آن را بــه دربار محمود غزنوی برد. بیشــتر درباریان از فردوســی و ســخنان او ناخرســند بودند و کار او را با انگیزههای نژادی، مالی و دینی نکوهش میکردند. در کتاب تاریخ سیســتان که در ســال 445 نگاشــته شده است یادکردی از بازخوانی شــاهنامه برای محمود غزنوی آمده اســت. «فردوسي شــاهنامه را نزد محمود غزنوی برد و چندین روز بر او خواند. محمود گفت: همهی شاهنامه سخن(:حدیث) رستم است و در لشکر من هزار مرد چون رستم است. فردوســي گفت: ندانم در لشکر شــاه چند مرد چون رستم است، ولــی این انــدازه دانم که خداي بزرگ هیچ بندهاي مانند رســتم نیافریده اســت. این گفت و از نشســتگاه(:مجلس) بیرون رفت. فرمانروا(:ســلطان) به وزیر گفت: این مردک بهطعنه مرا دروغگو خواند. وزیر گفت: ببایدش کشــت. هرچند خواســتند، به خواست خود نرسیدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.