سخن انديشهبرانگیز

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

در‌گاتاها‌ســرودهای‌اشــو‌زرتشت،‌شــهریاری‌مینوی‌از‌ویژگ ‌یهای‌ انسا ‌نهای‌درس ‌ت‌کردار‌و‌راست‌گفتار‌و‌نیک‌اندیش‌است: «توانایی‌نیک‌مینوی،‌بخشــش‌گرا ‌نبهایی‌اســت‌آسمانی‌که‌در‌پرتو‌ راســتی‌در‌دل‌جا ‌نبازان‌راه‌مزدا‌م ‌یفروزد‌و‌آ ‌نها‌را‌به‌انجام‌بهترین‌ کردارها‌برم ‌یانگیزد‌و‌من‌اکنون‌و‌همیشه‌و‌تنها‌در‌این‌راه‌م ‌یکوشم.»‌ (یسنای‌۱5‌-‌بند‌۱) «ای‌مزدااهورا‌این‌کردارها‌را‌نخســت‌به‌تو‌و‌به‌راســتی‌(اشا)‌و‌ به‌پارســایی‌(آرمیتی)‌نیاز‌م ‌یکنم‌و‌تو‌شهریاری‌دلخواه‌خود‌را‌به‌ من‌بنما‌و‌در‌پرتو‌اندیش ‌هی‌نیک‌پرستند ‌هات‌را‌رستگاری‌بخش.»‌ (یسنای‌۱5‌-‌بند‌۲)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.