دومين شهریار کيانی (بخش سوم)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده گروه باستانشناسی

گفته شــد که بــا فریب کاووس به دســت فرمانروای هاماوران و دربند شــدن او ایران دچار آشــوب و تازش تورانیان شد. بزرگان بــه زابلســتان رفتنــد. رســتم آن روزگار کشــور (پهلوان نخست) ســپاهی 12 هزار تنــی از زابلســتان و کابل گــرد آورد و به ســوی هاماوران رفت. پیش از رســیدن به آنجا پهلوان برتر کشــور کیانی از فرمانروا خواســت به دور از درگیری شــهریار را آزاد کنــد، ولی فرمانروا کوتــاه نمیآمد. زمانی که ســپاه زابلستان به سپاه فرمانروا رسید، هاماورانیان گریختند. ســرانجام فرمانروای هاماوران در پی درگیریهایی دربرابر رستم شکســت خورد و پیمان بســت تا شهریار را آزاد ســازد. با بازگشــت شــهریار به کشور کیانی همگان دگربار پیرو او شــدند. سپس کاووس در یک نامه به افراســیاب (شهریار توران) هشدار داد که به خاک خود بازگردد. افراســیاب نپذیرفت، کیانیان سپاهی بزرگ روانهی او ســاختند و افراســیاب و ماندهی ســربازانش با تار و مار شدن ســپاه توران در گــذر یک نبرد ســهمگین، به خاک خود واپس نشستند. در پــس این پیــروزی بزرگ شــماری از پهلوانــان را در جایــگاه فرســتادگان خود بــه نشیمنگاههایی(:ســکونتگاههایی) در ســرزمینهای مرد، نیشــابور، بلخ و هرات فرســتاد تا این ســرزمینهای کهن آریایی و پیشــدادی-کیانی دگربار پیرو شهریار شــوند. در پس این رخدادها از زناشویی رســتم زمان و یک بانــوی تورانیتبار، که دخت فرماندار شــهر سمنگان بود، ســهراب زاده شد. برومند شدن سهراب، آگاه شدن از هویت خود، آفند(:حملهی) او و ســپاه تورانــیاش بــه ایــران از برای شــهریار کردن پــدرش به جای فرمانروای کیانی و ســرانجام کشــته شدن او به دســت پدرش، از رخدادهای پســین روزگار کاووس است. این رویداد بر پهلوان نخست کشور زخم بسیار بدی زد. رخداد تلــخ دیگر در روزگار کاووس، گــزارش زندگینامــهی «ســیاوش»، شاهزادهی دورگهی ایرانی-تورانی است. سیاوش در زابلستان نزد پهلوان نخست کشــور پرورانده شد. پس از برومندی به دربار کیانی رفــت و به انگیزهی زیبایی و جوانی خیرهکنندهاش، سودابه، همسر شــهریار، که دخت همــان فرمانروای هاماوران بود، شیفتهی او میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.