قره کليسا (شمال شرقي چالدران)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

کلیســاي تاریخي تاتاووس (تاتووس-تادئوس) مقدس که به قره کلیسا مشهور است از پرنقش و نگارترین کلیساهاي ارمنیان در ایران به شــمار ميرود که در جنوب ماکو و 20 کیلومتري شمال شرقي چالدران در کنار روستایي به همین نام جاي دارد. کلیساي تاتاووس در نقطهاي به طول جغرافیایي 44 درجه و 2۳ دقیقه و عرض جغرافیایي 9۳ درجه و شش دقیقه جاي دارد. سراسر دیوارهاي جنوبي و شمالي و همچنین برج ناقوس کلیسا کنده کاريهاي بيمانند دارد. ظرافت، تناسب، زیبایي و نمادهاي به کار برده شده در نقش برجستههاي این کلیســا، در نوع خود از شاهکارهاي هنر مسیحي به شمار ميروند. تاتاووس مقدس یکي از دوازده حواریون حضرت مســیح است که پس از شــهادت در اینجا به خاک سپرده شد. برابر با پژوهشهاي دکتر ولفرم کالیس، معاون موسسهي باستانشناسي آلمان در ایران، این بخش داراي یک دریاچهي ســاخته شــده، چراگاه جانوران و کارگاههاي گوناگون بوده اســت. قره کلیســا در 11 بهمن 4۳۳1 خورشیدي به شمارهي 405 ثبت ملي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.