زندگینامهی آزادگان و جانباختگان زرتشتی کتاب شد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده مهبد فرامرزی

کتاب‌«یاد‌سرو‌ایستاده»‌با‌یادی‌از‌آزادگان‌ و‌جا ‌نباختگان‌زرتشتی‌میهن‌به‌کوشش‌ نویسندگان‌زرتشتی‌چاپ‌شد. زندگ ‌ینام ‌هی‌جا ‌نباختگان‌و‌آزادگان‌زرتشتی،‌ از‌مشروطیت‌تا‌اکنون‌(۰۸۲۱-۵۹۳۱)‌عنوان‌ این‌کتاب‌اســت‌که‌در‌۴۷۲‌رویه‌از‌سوی‌ انتشارات‌بهجت‌به‌چاپ‌رسیده‌است. کتاب‌یاد‌سرو‌ایستاده‌به‌قلم‌پروین‌بامسیان‌ (سروشیان)،‌با‌پژوهش،‌بازنویسی‌و‌ویرایش‌ بوذرجمهر‌پرخیده‌و‌به‌یاری‌نخستی ‌ندخت‌ فرهادی‌گردآوری‌شده‌است. در‌بخش‌نخســت‌این‌کتاب‌زندگ ‌ینامه‌ جا ‌نباختگان‌زرتشتی‌درجنبش‌مشروطه‌و‌ ۷۱‌جا ‌نباخت ‌هی‌دیگر‌زرتشتی‌آورده‌شده‌ است.‌در‌بخش‌دوم‌کتاب‌نیز‌سرگذشت‌۱۱‌ آزاد‌هی‌زرتشتی‌فراروی‌خوانندگان‌است. این‌کتــاب‌به‌شــیو‌هی‌گردآوری(:تالیف)‌ نوشــته‌شــده‌اســت‌و‌گردآورندگان‌آن‌ برای‌نوشــتن‌کتاب‌با‌خانواد‌هی‌آزادگان‌ و‌جا ‌نباختگان‌زرتشــتی‌دیدار‌و‌گف ‌توگو‌ کرد‌هانــد‌و‌یادگوی ‌ههای(:خاطــرات)‌آ ‌نهــا‌را‌ در‌کتــاب‌آورد‌هانــد.‌در‌این‌کتــاب‌افزون‌بر‌ زندگ ‌ینام ‌هی‌آزادگان‌و‌جا ‌نباختگان‌سرگذشتی‌ از‌جزییات‌زندگی‌خانواد‌هی‌آ ‌نها‌نیز‌آمده‌است. جا ‌نسپاران‌و‌آزادگان‌زرتشتی‌در‌سد‌هی‌گذشته‌ از‌شهرهای‌تهران،‌یزد‌و‌کرمان‌برخاست ‌هاند‌و‌از‌ همین‌رو‌در‌پی ‌شگفتار‌کتاب‌م ‌یخوانیم‌که‌گروه‌ گردآورنده‌برای‌به‌دست‌آوردن‌برخی‌آگاه ‌یها‌ و‌گفت‌و‌گو‌به‌یزد‌و‌کرمان‌سفر‌کرد‌هاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.