نرمافزار گاهشمار زرتشتی برای گوشیهای هوشمند

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده رامتین بهبودی

نر ‌مافزار‌«گا‌هشمار‌زرتشتی»‌به‌کوشش‌دو‌ جوان‌زرتشتی‌برای‌سیست ‌معامل‌اندروید‌ ساخته‌شد. پویان‌زندیان‌و‌فرزاد‌تاراپورواال‌با‌ه ‌مکاری‌ هم‌این‌نر ‌مافزار‌را‌ســاخت ‌هاند.‌پویا‌زندیان،‌ دان ‌شجوی‌کارشناسی‌رشــت‌هی‌نر‌مافزار،‌ ســاخت‌این‌برنامه‌را‌نیاز‌هازمان(:جامعه)‌ زرتشتی‌برای‌آگاهی‌از‌آیی ‌نهای‌دینی‌در‌ فضای‌مجازی‌دانســت‌و‌گفت:‌«در‌این‌ برنامه‌روزهای‌دینی‌زرتشتیان‌مانند‌روزهای‌ نَ ُبــر،‌روزهای‌زیارتی،‌آیی ‌نهــای‌گهنبار،‌ جش ‌نها‌و‌آیی ‌نهای‌دینی‌ویژ‌هی‌زرتشتیان‌ (ه ‌مچون‌آبــا ‌نگان،‌تیــرگان‌و‌د ‌یگان)‌ فراروی‌ کاربــران‌ سیســت ‌معامل‌ اندروید‌ خواهد‌بود.»‌وی‌افزود:‌ه ‌مچنین‌برای‌این‌ اپلیکیشن‌بخش‌آگاه ‌)notification(‌ناسری‌ در‌نگر(:نظر)‌گرفته‌شده‌است‌که‌بتوان‌در‌آینده‌ برنام ‌ههای‌برجست ‌هی‌زرتشتیان‌را‌در‌چهارچوب‌ یک‌پیام‌آگاه ‌یرسانی‌کرد. به‌گفت ‌هی‌زندیان‌بخش‌تبدیــل‌تاریخ،‌یادآور‌ و‌یادداشــت‌از‌دیگر‌ابزارهای‌نر ‌مافزار‌گا‌هشمار‌ زرتشتی‌است. این‌نر‌مافزار‌که‌به‌گون‌هی‌رایگان‌در‌دس ‌ترس‌ همگان‌اســت‌نزدیک‌به‌سه‌ماه‌برای‌طراحی‌ زمــان‌برده‌اســت‌و‌پویــا‌زندیــان‌گفت‌که‌ م ‌یکوشند‌تا‌آن‌را‌برای‌سیست ‌معامل‌62,‌نیز‌ برنام ‌هنویسی‌کنند. این‌نر‌مافزار‌هنوز‌در‌گوگ ‌لپلی‌در‌دســ ‌ترس‌ نیســت‌و‌دوســ ‌تداران‌م ‌یتوانند‌این‌نر‌مافزار‌ را‌ از‌ نشــانی‌ اینترنتــی‌ ‌goo.gl/dhfcgu بارگیری(:دانلود)‌کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.