شادی و رنگ در پیراهن بانوان زرتشتی

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

پیراهن‌بانوان‌زرتشــتی‌از‌پارچ ‌ههای‌رنگارنگ‌ ابریشــم‌خوش‌رنگ‌که‌بــا‌تکه‌هایی‌ترک‌گونه‌ و‌رنگارنگ‌کنار‌هم‌دوخته‌م ‌یشــود‌و‌روی‌این‌ ترک‌ها‌زرتشت ‌یدوزی‌انجام‌می‌گرفته‌است.‌ در‌گذشــته‌از‌پارچ ‌ههای‌رنگارنگ‌ابریشم‌بهره‌ برده‌م ‌یشــد‌که‌از‌دست‌بافت ‌ههای‌خودشان‌بوده‌ است.‌این‌تک ‌ههای‌ابریشــم‌رنگی‌و‌پارچ ‌ههای‌ چیــت‌یکی‌در‌میــان‌کنار‌هم‌جــا‌می‌گرفته‌و‌ دوخته‌م ‌یشــدند‌کــه‌پارچ ‌هی‌فراهم‌شــده‌را‌ «تیر‌و‌سیخ»‌می‌نامند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.