بازسازی آتشکدهی کرمان ادامه دارد میراث فرهنگی قول کمک مالی داد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - خبرنگار امرداد سیاوش نمیرانیان

بازســازی‌آت ‌شکــد‌هی‌کرمان‌کــه‌از‌یکم‌ خوردادماه‌۶۹۳۱‌خورشیدی‌به‌کوشش‌انجمن‌ زرتشــتیان‌کرمان‌آغاز‌شــده‌بود‌ه ‌مچنان‌در‌ حال‌انجام‌اســت.‌انجمن‌کرمــان‌پس‌از‌نم‌ دادن‌و‌ویرانی‌بخشــی‌از‌ســاختمان‌تصمیم‌ به‌بازســازی‌گرفت‌و‌اکنون‌ســازمان‌میراث‌ فرهنگی‌این‌شــهر‌از‌پشــتیبانی‌مالی‌از‌این‌ بازسازی‌آگاهی‌داد. کیا ‌نپور‌کامیا ‌بپور،‌فرنشــین(:رییس)‌انجمن‌ زرتشــتیان‌کرمان‌در‌بــار ‌هی‌وضعیت‌کنونی‌ بازســازی‌آت ‌شکد‌هی‌کرمان‌گفت:‌«از‌هشت‌ ســتون‌آت ‌شکده‌ســه‌ســتون‌را‌برداشت‌هایم‌ و‌مصالــح‌آن‌را‌از‌قم‌ســفارش‌داد ‌هایم‌تا‌به‌ مانند‌همان‌شکل‌گذشته‌ستو ‌نها‌را‌بازسازی‌ کنیم.»‌وی‌هزین ‌هی‌بازسازی‌هر‌ستون‌را‌۵۴‌ میلیون‌ریال‌دانست. وی‌در‌گفــت‌و‌گــو‌با‌امرداد‌ســاخت‌کانال‌ ز‌هکشی‌در‌پیرامون‌ســاختمان‌برای‌از‌میان‌ بردن‌نم‌و‌بازســازی‌دیوارهای‌پوســیده‌در‌ پی‌نم‌و‌رطوبــت‌را‌گام ‌ههای(:مراحل)‌دیگر‌ این‌بازسازی‌دانســت.‌کامیا ‌بپور‌افزود:‌«اگر‌ بودج ‌همان‌برســد‌درهای‌آهنــی‌را‌با‌درهای‌ چوبی‌جایگزین‌می‌کنیم.» فرنشین‌انجمن‌زرتشتیان‌کرمان‌با‌ابراز‌امیدواری‌ از‌ای ‌نکــه‌بودج ‌هی‌انجمن‌برای‌این‌بازســازی‌ بسنده‌باشد،‌گفت:‌«ســازمان‌میراث‌فرهنگی‌ ه ‌مچنان‌کمکی‌به‌ما‌نکرده‌است‌و‌تنها‌ناظری‌ از‌سوی‌ســازمان‌که‌آن‌هم‌از‌میان‌همکیشان‌ خودمان‌گزینش‌شده‌بر‌کارها‌نظارت‌دارد.» ه ‌مچنین‌محمد‌روحی،‌معاون‌سازمان‌میراث‌ فرهنگی‌کرمان،‌در‌گف ‌توگو‌با‌امرداد‌در‌این‌ باره‌گفــت:‌«اخیرا‌وکیل‌انجمن‌زرتشــتیان‌ کرمــان‌از‌ســازمان‌میراث‌فرهنگــی‌پیگیر‌ بازســازی‌آت ‌شکده‌شده‌اســت.‌ما‌از‌انجمن‌ خواســتیم‌که‌در‌ای ‌ن‌باره‌مکاتبــه‌کنند،‌زیرا‌ طرح‌مرمت‌بنا‌از‌ســوی‌میراث‌فرهنگی‌تهیه‌ شده‌است.‌بر‌اساس‌طرح‌مرمت‌ما‌یک‌برآورد‌ کرد ‌هایم‌و‌در‌اعتبارات‌ابالغی‌امســال‌مبلغی‌ را‌برای‌کمک‌به‌بازسازی‌آت ‌شکده‌پی ‌شبینی‌ کرد ‌هایم.» وی‌افزود:‌«بنا‌شد‌تفاه ‌منام ‌های‌میان‌انجمن‌ زرتشتیان‌کرمان‌با‌ســازمان‌میراث‌فرهنگی‌ در‌راســتای‌ه ‌مکاری‌برای‌بازسازی‌آت ‌شکده‌ تنظیم‌شود.»‌به‌گفت ‌هی‌روحی‌این‌تفاه ‌منامه‌ بایــد‌از‌ســوی‌انجمن‌زرتشــتیان‌کرمان‌به‌ سازمان‌میراث‌فرهنگی‌داده‌شود.» معاون‌میراث‌کرمان‌در‌پاسخ‌به‌این‌پرسش‌ که‌آیا‌تاکنون‌انجمن‌زرتشتیان‌کرمان‌برای‌ بازســازی‌آتش‌کده‌درخواست‌یاری‌مالی‌به‌ میراث‌داده‌است‌یا‌نه‌گفت:‌«انجمن‌پی ‌شتر‌ یک‌بار‌درخواســت‌کمک‌داد‌که‌ســازمان‌ در‌حــد‌تامین‌مصالح‌کمک‌کرد،‌اما‌شــکل‌ کم ‌کهای‌حوز‌هی‌مرمت‌از‌ســال‌گذشــته‌ تغییر‌کرده‌است‌و‌از‌ای ‌نرو‌ما‌پیشنهاد‌دادیم‌ تفاهم‌نامه‌بنویسند.» وی‌در‌پاســخ‌به‌ای ‌نکــه‌بر‌پایــ ‌هی‌قانون‌ هزین ‌ههــای‌بازســازی‌جاهای‌ثبت‌شــده‌در‌ ســازمان‌میراث‌فرهنگی‌بر‌دوش‌چه‌کسی‌ اســت‌گفت:‌«آثــار‌تاریخی‌وقتــی‌که‌ثبت‌ م ‌یشــوند‌حمای ‌تهــای‌قانونــی‌دارند.‌آ ‌نها‌ قابل‌تخریب‌نیســتند‌ولی‌قابل‌تعمیر‌هستند.‌ در‌بحث‌کاربری‌و‌حریم‌آن‌ســازمان‌میراث‌ م ‌یتواند‌نظــر‌بدهد.‌یک‌بخــش‌از‌وظایف‌ سازمان‌ما‌این‌است‌که‌برای‌بازسازی‌امالکی‌ که‌ثبت‌ملی‌هســتند‌کمک‌مالــی‌کنیم‌که‌ معموال‌به‌صورت‌مشارکتی‌است.» حمیــد‌روحــی‌افــزود:‌ه ‌مچنین‌ســازمان‌ میراث‌بــرای‌طرح‌بازســازی‌آت ‌شکده‌یک‌ رایزن(:مشــاور)‌را‌از‌محل‌اعتبارات‌ســازمان‌ برای‌این‌کار‌گمارده‌است. آت ‌شکــد‌هی‌کرمــان‌در‌۰۱‌مهرمــاه‌۰۸۳۱‌ با‌شــمار ‌هی‌ثبــت‌۰۹۱۴‌به‌عنــوان‌یکی‌از‌ یادما ‌نهای‌ملی‌ایران‌ثبت‌شــده‌اســت‌و‌به‌ گفتــ ‌هی‌معاون‌میراث‌کرمــان،‌هم ‌هی‌بافت‌ آت ‌شکده‌و‌پیرامون‌آن‌بــه‌عنوان‌یک‌بافت‌ تاریخی‌ثبت‌شده‌است.‌وی‌افزود:‌«در‌همین‌ راستا‌پنج‌یا‌شش‌خان‌هی‌پیرامون‌آت ‌شکده‌را‌ سازمان‌میراث‌خریداری‌کرده‌و‌دو-سه‌خانه‌ را‌نیــز‌بخش‌خصوصی‌خریده‌اســت‌تا‌بافت‌ تاریخی‌پیرامون‌آت ‌شکده‌حفظ‌شود.» آتش‌کــد ‌هی‌کرمــان‌در‌خیابــان‌زریســف‌ (شهدا)،‌خیابان‌برزوآمیغی،‌کوچ ‌هی‌آتش‌کده‌ جــای‌دارد.‌دیرینگی‌ســاز ‌هی‌این‌آتش‌کده‌ به‌ســال‌۳۰۳۱‌خورشــیدی‌بــاز‌م ‌یگردد‌و‌ یکــی‌از‌یادما ‌نهای‌برجســت ‌هی‌فرهنگی‌و‌ گرد ‌شگری‌کرمان‌به‌شــمار‌می‌آید.‌گفتنی‌ است‌فرنشین‌انجمن‌زرتشتیان‌کرمان‌پیش‌ از‌ایــن‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌اَ ُمرداد‌ َشــ َوند(:دلیل)‌ بازســازی‌آتش‌کد‌هی‌کرمان‌را‌ویران ‌یهای‌ آن‌در‌پــی‌نم‌دادن‌دیوار‌و‌ســتو ‌نها‌عنوان‌ کرده‌بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.