روزنـــگار

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

۹٢ مهر

2496 سال پیش: در نبرد میكال در دماغهای به همین نام ایرانیان بر نیروی دریایی یونانی پیروز شدند.

329 سال پیش: زادروز نادرشاه افشار. نادرشاه كه تا پیش از رسیدن به پادشاهی «نادرقلی» و «تهماسبقلی خان» نامیده میشد سرداری توانا بود. او توانست افغانها را سركوب كند و بر سراسر ایران چیره شود، عثمانیها را شكست دهد و روسها را وادار به برگشتن به مرزهای خود كند. او را واپسین كشورگشای بزرگ ایران دانستهاند. لشكركشی به فرارود و گشودن دهلی، پایتخت هند، نیز از دیگر كارهای او است. نادر بنیادگذار دودمان افشار در ایران بود.

295 سال پیش: شاهسلطانحسین صفوی با دست خود تاج پادشاهی را بر سر «محمود افغان» گذاشت و بدینسان پادشاهی صفوی سرنگون شد و «دودمان هوتكی» جایگزین آن شد. 183 سال پیش: فتحعلیشاه قاجار، دومین فرمانروای این دودمان، درگذشت. چون آغامحمدخان فرزندی نداشت، پس از او برادرزادهاش «خانباباخان» با نام فتحعلیشاه فرمانروا شد. گزینش این نام برای زنده نگاه داشتن نام نیای قاجارها بود كه به دست نادرشاه كشته شده بود. در روزگار فتحعلیشاه روسها توانستند بخشهایی مهم از خاک ایران را جدا كنند. 97 سال پیش: فرصتالدوله شیرازی، چكامهسرا(:شاعر) هنرمند و روزنامهنگار ایرانی، درگذشت. او از نخستین ایرانیانی بود كه دانش خواندن دبیرهی(:خط) میخی را داشت.

0۳ مهر ١ آبان ۳ آبان

204 سال پیش: بسته شدن پیماننامهی گلستان. بر پایهی این پیمان ایران گرجستان، داغستان، باكو، دربند، شروان، شكی، بخشهایی از تالش، گنجه، قرهباغ و بخشهایی دیگر از قفقاز و شمال رود ارس را به روسها واگذار كرد. 184 سال پیش: عباس میرزا، جانشین فتحعلیشاه و فرمانده نیروهای ایران در جنگهای ایران و روس درگذشت.

دیگر رویدادها

1092 سال پیش: زكریای رازی، پزشك، اندیشمند، شیمیدان و دانشمند بلندآوازهی ایرانی درگذشت. 925 سال پیش: خواجه نظامالملك توسی، وزیر توانمند ایرانی در روزگار سلجوقیان، در نزدیكی شهر بروجرد كشته شد. كشته شدن خواجه بسیار رازآمیز بود، كشندهی او رخت درویشان را پوشیده بود و چون در آن زمان چنین ترورهایی میان «اسماعیلیان» رواج داشت كشتن خواجه را هم كار یاران حسن صباح پنداشتند؛ ولی چون چندروز پس از آن «ملكشاه» هم بناگاه درگذشت، پژوهشگران با این انگاره(:فرضیه) روبهرو شدند كه در پشت كشتن خواجه خود فرمانروا بوده و سپس فرمانروا هم به دست دوستداران خواجه كشته شده است. یارینامه ‪KWWS ZZZ LUDQLDQVKLVWRU\RQWKLVGD\ FRP‬ دانشنامهایرانیكا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.