شــهرنام كشوین؛ دژی سخت در برابر تاراج دشمن

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

نام قزوین در كهنترین ســندهای ایرانی به فارسی «كشــوین» خوانده میشد. در تاریخ گزیدهی حمداله مستوفی آمده است كه زمانی كه سركردهی سپاه كسرا عبارت «این كش وین» بــه چم(:معنی) «به آن كنج بنگر» را در نبرد به كار برد و سرانجام سپاهیان او پیروز شــدند. آنگاه در آنجا شهری ساختند و آن را «كشوین» نامیدند. مستوفی، تاریخنگار سدهی هشتم، قزوین را تازی شدهی كشوین میداند. تاریخنگاران باختری(:غربی) از قزوین در پارسی میانه به نام كاســپین یاد میكنند. در برهان قاطع و دهخدا آمده اســت كه «وین» با آهنگ سین به چم انگور سیاه است. ساسانیان نیز نام این شهر را كشوین به چم سرزمینی كه نباید آن را فراموش كرد، میدانستند. در بنمایهای(:منبعی) دیگر نیز آمده است: «فرمان حاكم وقت، برای جلوگیری از تاخت و تاز به كوهستانهای شمالی قزوین، یك دژ در كوهســتان شمالی قزوین و دژ بزرگ دیگری برای اســتقرار ســپاهیان در جای كنونی قزوین بنــا كردند و آنهــا را "دژ بــاال" و "دژ پایین" نامیدند كه با گذشــت زمان، نام "دژ پایین" دچار دگرگونی شــده و به "دژپین"، "گژوین" و سپس "كشوین" دگرگون شــد.» در دهخدا آمده اســت: «قزویــن در بنیاد "كزویــن" و مركب از "كزو" به چم پســته و "ین" به چم شهر بوده كه در بنیاد(:كل) شهر پسته میشود و قزوین معرب شدهی كزوین است.» قزوین به گزارش تارنمای میراث فرهنگی قزوین، در دوران صفویه به پایتختی برگزیده شد و فرنام(:لقب) «دارالسلطنه» را به خود گرفت. قزوین را در زمان باســتان «شــاد شاپور» نیز مینامیدند. لقب «باغشهر» نیز در زمان ناصرالدینشاه به این شهر داده شد. در سنگنگارههای ساسانی قزوین را شهر باستانی «آرســاس»، اشكانیان، پایهگذاری شده به دست ســردار بزرگ اشكانی (اردپا) و در تاریخ یونان «راژیا» نامیدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.