راههای كاهش توليد پسماندهای گوناگون

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - نویسنده عباسعلی شاهعلی*

- از ظــروف، كاالهــا و فرآوردههــای یكبارمصرف تا جایی كه میتوانیم بهره نبریم. - از كاالها و فرآوردههــای بادوامتر و در بنیاد(:واقــع) كاالهــا و فرآوردههایی كه كیفیت باالتر دارند بهره ببریم چون همیشه كیفیت باالتر كاال یعنــی فرآورش(:تولید) پسماند كمتر. - بــه جــای بهرهگیــری از كیســههای پالستیكی از سبدهای دستی و زنبیلهای پارچهای و برزنتی بادوام بهره ببریم. - بســیاری از ابزارها و كاالهایی كه بهره گرفته شده است میتواند برای بهرهگیری دیگران خوب باشد و دورانداختنی نیست و اگر درســت بهره برده شده و سالم باشد با اندكی شكیبایی میتوان آن را بازسازی و در دسترس دیگران گذاشت. - تبدیل برخی از مــواد به برخی دیگر از مواد قابل اســتفادهی دوباره، مانند پخت مربای پوســت پرتقال از دورریختنیهای میوهی پرتقال و یا دگرگون كردن تكههای پارچه به چهلتكه و ... ... از فرآوردههای الكتریكی قابل شارژ بهره ببریم مانند باتریهای قابل شارژ و - به اندازهای كه نیاز داریم خرید كنیم. بیاموزیم. روشهای كاهش پسماندها را بیاموزیم و بدان عمل كنیم و به دیگران نیز - با آموزش درست و موثر و چه بسا پیاپی میتوان به زیستبومی سالمتر و توسعهی پایدار دست پیدا كرد. همكاری پویــا و موثر و همگانی را در جدا كردن پسماندها در مبدا جدی بگیریم و در استمرار آن بكوشیم و از دیگران، دوستان، آشنایان، بستگان، همسایگان، همكالسیها و همدانشگاهیهای خود بخواهیم نسبت به انجام آن بكوشــند، به گفتهای دست در دســت هم دهیم تا میهنی آبادتر، پاكیزهتر، ســالمتر، زیباتر، درخور و شایسته نام بلند و سپند(:مقدس) ایران داشته باشیم.

* كارشناس ارشد محیط زیست و استاد دانشگاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.