ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

ریال هفتهنامــهي امرداد از هنگام بنيادگــذاري تاكنون، همواره از پشــتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، هركدام دستكم با مبلغ ٠٠٥ هزار ريال، امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -16 بانوي ارجمنــد مهري رســتمي به یاد -2بانويارجمندسیمیندختخدادادي كیخسروخدادادرستمي -3 سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي -17بانویارجمندمهین(خرمنوآبادان)سالمتی 4 - یك تن نیكاندیش بهیاد دكتر خدایار خسروي -18 سرور ارجمند رضا یوسفي 5-سرورارجمندهمایونمهرزاد -19سرورارجمندفریدونگشتاسبياردكاني -6سرورارجمندسیاوش -20ســرورارجمندعبدالكریــمبهزادنژادبه -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) نامگانهياربابفریدونرشیدي -8سرورارجمندمهديحاجهاشمي -21یكتنخیراندیش -9بانويارجمندفریدارمداني -22بانویارجمندمهینبانونوروزیان -10سالنمایوزینراستی -23سرورارجمنددكترایرجنوروزیان -11بانویارجمندفریچهرخسروان -24بانویارجمندهدیهاحمدی -12 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -25بانویارجمندهمایونسامیا -13 بانوي ارجمند دكتر بهناز فیروزمند -26به یاد روانشاد دكتر ایران ایرانپور -14بانويارجمندنگاررنگبست -27بانویارجمندمیتراكیانپور -15 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.