نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگواراني كه «امرداد» را ياريرسان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم. ســرور ارجمند سهراب خســروی به مناسبت بانــوی ارجمنــد پریدخت جمشــیدیان به پنجمین سالگرد درگذشــت مادرشان روانشاد مناسبت دومین سالگرد درگذشت همسرشان همایونفالحزادهقاسمآبادی3/000/000ریال ایرجشهروین 4/000/000ریال سرور ارجمند مهندس ناصر دهقان سرور ارجمند مراد معارف وند 200/000 ریال 4/150/000

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.