او کیست؟

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS -

وی در نیــروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی خدمت میكرد و در 31 ســالگی در عراق دستگیر شد. در صورت شناسایی تصویر، نام وی را به سامانهی پیامكوتاهامرداد بفرستید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.