پیچازه(:جــدول)

Amordad Weekly Newspaper - - NEWS - شالود‌هریز رامین‌هخامنش ‌یمهر

ترازی:

.1 دســتبند - گاهان بار پیدایش گیاهان در آیین زرتشتیان - آهنگر انقالبی .2 نوه زال - از مرکزهای اســتانی کشور با بیش از پنجهزار سال پیشینه - شهری پنج هزار ساله و دریاچهای زیبا در جنوب اســتان قزوین - نــام دخترانه آریایی به معنای آســوده خاطر که در کردســتان بیشتر رایج است .3 جنس قوی - از ابزار پهلوانان - نقره - نور .4 شــهری هفت هزار ســاله در جنوب شــهرکرد کــه مردمانش در تراشــیدن شیرسنگی نامی هستند .5 کهنتریــن کیش جهان - شــهری ده هزار ســاله در آذربایجان غربی - از واکهای زبــان پارســی - بزرگترین جزیره خلیج فارس .6 گرو! - پایتخت باستانی ارمنستان که به شــهر هزار و یک کلیســا نامی است - کتاب .7 درخت زبان گنجشــک - دیبای نرم

و نقــشدار - منطقهای ده هزار ســاله در مازندران - روز هژدهم از ماههای زرتشتیان - واژهی کهن اوســتایی به معنای لرزش و جنبیدن که اکنون در زبانهای انگلیســی و غربی کاربرد دارد .8 حیوان باشکوه ایرانی که در خطر انقراض قرار دارد - شــهر نه هزار ســاله در استان مرکزی - باشکوهترین پل راهآهن جهان در استان مازندران - شهری با بیش از سه هزار سال پیشینه در جنوب استان پارس .9 زمان نیایش شــبانه زرتشتیان - منطقه گردشــگری و باســتانی و بهشــتی استان خوزســتان مظلوم که در جهان بیهمتاست - نژاد مقدس ایرانیان - موسیقی جنگی

ایستایی:

.1 از بخشهــای کتــاب اوســتا - نــام دخترانــه آریایی به معنــای رونده همچون گیاه .2 شهری با بیش از هفت

هزار سال در آذربایجان شرقی - نام دخترانــه آریایی به معنــای زیبایی ماندگار .3 تکرار حرف - باســتانی - رودهی تابیــدهی گوســپند کــه بــه کمان می بستند .4 وسیلهی تولیدمثل قارچ .5 شــکوه و بزرگــی و زیبایی - تیر چوبی که در سقف خانههای قدیمی به کار میرفت .6 گلی زیبا در رنگهای شاد .7 این ور و این ســو در مازندرانی -

خورشید - ساختهی جمشیدشاه .8 ســکه طالیی که تا قرن یازدهم هجری در کشــورمان رایج بود - نام دخترانه آریایی به معنای آزاد .9 هماهنگ کردن پوشاک - سوم شخص .10 از پســران کیکاووس که داماد توس بود (به معنای کمیاب و نادر) .11 تو و من - حرف تردید .12 مســتعمره فرانسه در امریکای جنوبی - شهر ده هزار ساله استان مازندران .13 الستیک خودرو باید داشته باشد - سر بلند زادگاه اشوزرتشت .14 صدای .15 بندر باســتانی در جنوب استان بوشهر - جزیرهای در دریاچه ارومیه .16 گیاه پر ویتامین و چربیسوز .17 اشاره - انبوه - درز و میان .18 معشوق رامین - بند و زنجیر آهنی .19 از گاههای نیایش روزانه زرتشــتیان - شــاه بزرگ آریایی که در سوره کهف قرآن مجید به نیکی و بزرگی بسیار از او یاد شده است

13 12 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.