سخن نخست

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده سوده‌حاج ‌یکرم

خوب یادم است نخستین پاداشم برای نمرههای بیســتی که در مدرســه میگرفتم سینما بود. مــادرم قول داده بود که اگــر در آزمون دیکته هم نمرهی بیســت بگیرم، پنجشــنبه پس از تعطیلی مدرســه مرا به ســینما ببــرد. برای دیدن فیلم «دزد عروســکها». در پوست خود

سینما وارد میشود!

نمیگنجیدم، چشــمبهراه نیمروز بودم تا مادرم دنبالم بیاید. حواســم به آموزگار و درس نبود، تمام فکرم به تاالر ســینما بود، سالنی بزرگ با یک پردهی خیلی بزرگ که فکر میکردم اگر 50 تا تلویزیون را هم کنار هم بگذارند اندازهی پرده ســینما نمیشود. این دومین باری بود که به ســینما میرفتم چراکه مادرم میگفت باید فیلمهایی را ببینم که برای بچهها میسازند. آن روز را خــوب به یاد میآورم، زمانیکه زنگ مدرسه خورد، با شتاب به سوی در دویدم، مادرم روبهروی در ایستاده بود. پس از بوسیدنم از من پرسید اول ساندویچ یا سینما؟ با هیجان پاسخ دادم سینما، ســینما! راهی سینما شدیم، مادرم دو تا بلیت از گیشه خرید و 30 تومان پرداخت کرد. درون تاالر نشستیم چراغها خاموش شدند و فیلم آغاز شد، آنقدر محو فیلم شده بودم که فراموش کردم ساندویچم را بخورم، فیلم تمام شد و بهترین خاطرهی زندگیم ساخته شد. هنوز هم از عالقهام به ســینما کم نشده است و همیشه آن را دنبال میکنم. خوشبختانه در این سالها حال سینمای ایران خوب است و فیلمهای خوبی به نمایش گذاشته میشود. پس از کامیابی فیلم فروشنده در سال 593۱خورشیدی، سینمای ایــران پس از یک دوره خواب زمســتانی جانی دوبــاره گرفت، بــا وجود گرانتر شــدن بلیت سینماها، تماشــاگران هنر هفتم رو به افزایش است، این نشان میدهد که مردم آگاه و بیداری داریم و حاضر هســتند برای دیدن فیلم خوب هزینه بدهند و زمان بگذارند. معضالت اجتماعی در فیلمهای درام و طنزهای تلخ اجتماعی به خوبی جای خود را در سینما باز کردهاند. به تازگی از فیلمهای نازیبا و بیمفهوم در سینما خبری نیست و این نشان میدهد که سینما راه خود را به درستی پیدا کرده است. خوب یادم هست که در سالهایی نزدیک به سال 9۸3۱تا 393۱خورشیدی جلوی گیشههای بلیت فروشی ســینما پرنده هم پر نمــیزد و فیلمهایی بدون جذابیت به نمایش گذاشــته میشدند و این امر شوند(:مایهی) رکود سینمای ایران شده بود. شاید بتوان گفت تنها فیلم خــوب آن دوران «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی بود که برندهی جایزه اسکار نیز شد. گرفتن جایزهی اسکار آغازی برای دگرگونی سینمای ما بود. بار دیگر اعتماد به نفس ســینمای ایران باال رفت و پــس از دومین جایزهی اســکار اصغر فرهادی، سینمای ایران سراسر دگرگون شد. سالهای ۴93۱ تا ۶93۱ سالهایی پربار برای ســینمای ایران بودند و بــا نمایش فیلمهایی همچون «ابد و یک روز»، «فروشنده»، «اژدها وارد میشود»، «ایستاده در غبار»، «بادیگارد»، «نهنگ عنبر» و «نگار» بار دیگر تماشــاگران انگیزهی رفتن به تاالرهای سینما را پیدا کردند. روشــن اســت که با افزایش فروش سینماها اقتصاد رونق مییابــد و جوانان در این زمینه دارای پیشــههای گوناگون میشوند. سینمای تاثیرگذار نه تنها شــوند شــکوفایی جوانان و رشــد اقتصادی داخلی میشود، بلکه شوند هر چه بهتر شناخته شدن ســینمای ما در جهان میشــود و ما میتوانیم بــا فروش و صادرات فیلمهای ایرانی هم هنر خود را به کشورهای دیگر بشناسانیم و هم میتوانیم با نشان دادن بخشهایــی از ایران بــزرگ در فیلمهایمان، گردشــگران را مشتاق ســفر به ایران کرده و فضای اقتصادی سرزمینمان را بهتر کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.