پل کالج بر بازوان پهلــــوانان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

پل کالج که در خیابان انقالب اســت یکی از پلهای ماشینرو کهن تهران اســت که به دست مهندسان بلژیکی ســاخته شده است. به تازگــی این پل رنــگ و رخی تازه به خود گرفته اســت و به خیابان همیشهشلوغ انقالب نمایی تازه بخشیده است. نگارههایی از پهلوانان ایرانــی آفرینهی(:اثر) مهدی بادیه فضایی بیمانند را در این خیابان و بر روی این پل پدید آورده اســت. نگارگری پهلوانان با ماهیچههایی نیرومند و برآمده که کوشــش بر نگاه داشــتن این پل کهن دارند به رهگذران و رانندگان احســاس امنیت میدهند، گویی به راســتی آن پهلوانان میکوشند این پل را سرپا نگه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.