یادمانهای کره در گنجخانهی ملی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

مجموعــهی یادمانهای گنجخانهی(:موزه) کیانجو از کشــور کره همراه با دو نماینده از این گنجخانه به ایران آورده شــدند و بیگزند به گنجخانهی ملی ایران رسیدند. بر پایــهی گفتهی جبرییل نوکنده، مدیر گنجخانهی ملی ایران، این مجموعــه دربرگیرندهی ۴۴۱ آفرینه از ســدهی ۴ تا 9 میالدی از روزگار «سیال» است. این یادمانها در نمایشگاه «سیال و پارس؛ یک خاطرهی مشترک» به نمایش درخواهد آمد. این نمایشــگاه 3۱ آبانماه، ساعت ۶۱ در گنجخانهی ملی ایران گشایش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.