المپیاد ورزشی در دبیرستان نوشیروان

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

آیین گشایش چهارمین دورهی المپیاد ورزشــی آموزشــگاهها در دبیرستان نوشیروان، که یکی از آموزشگاههای وابســته به انجمن زرتشتیان تهران است، برگزار شد. رژهی دانشآموزان ورزشــکار دبســتان دخترانهی گیو، دورهی یکم متوســطهی دخترانهی گشتاســب، دورهی دوم متوسطهی دخترانهی نوشــیروان جــی تاتا، که هرســه آموزشــگاه از دهــش نیک زرتشتیان ســاخته شدهاند، بخشی از برنامه بود. دانشآموزان در رشتههای ورزشــی، فوتسال، بســکتبال، دو و میدانی، فوتســال، شــطرنج، شــنا، آمادگی جســمانی، والیبــال، تنیس روی میز، بازیهــای بومی-محلی، هندبال در این دوره از المپیاد شرکت کردهاند. حســین بطحایــی، وزیــر آموزش و پــرورش، در ایــن آیین بــا یاد از ورود تلویزیــون و تکنولوژیهــای نو و بازیهــای رایانــهای به جای فعالیتهــای پــر جنب و جــوش گفت: این ســرآغاز بسیاری از مشــکالت جسمی و حتا روانــی برای همــهی ما خواهد بــود. امروزه یکی از مشکالت جدی ما در هازمان(:جامعه) تندرســتی مردم است که به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. بسیاری از آسیبهای هازمانی که خطر جدی برای هازمان است با گسترش برنامههای ورزشی از میان میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.