پوشاک ترک به جای پوشاک ایرانی

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرزانه‌خسروی

ورشکستگی کارخانههای پوشاک ایران

صنعت نســاجی در چند سال گذشته که کشور با دوران رکود روبهرو شــده اســت آسیبهای جبران ناپذیری را تاب آورده به گونهای که بنابر گفتهی مسووالن وکارشناسان این صنعت هم اکنون بیــش از 0۷درصد از کارخانهها تولیدی این صنعت یا ورشکسته و یا تعطیل شدهاند. با واردات ســاعتی ۶ کانتیــر (روزانه ۷3۱ کانتینــر) پوشــاک از ترکیــه بــه ایران و گشایش فروشــگاههای زنجیرهای ترکیه در ایران، کارخانه پوشاک قهرود هم با 0۴سال سابقه تعطیل شد! مجید افتخــاری هموند(:عضو) هیات مدیره اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان پوشــاک، رقــم 5 میلیــارد دالری را حجم واقعی پوشــاک قاچاق در بازار اعالم میکند و شــوند(:علت) این مساله را نیاز ۲۱ میلیارد دالری بازار ایران به پوشاک میداند. در این باره هموند انجمن صنایع نساجی ایران با بیان این که 0۷ درصد کارخانهها نســاجی کشــور تعطیل شده و 30 درصد باقیمانده نیز تا پایان سال به طور قطع تعطیل خواهند شد دربارهی شوند دشــواریهای به وجود آمده برای این صنعــت ارزآور ودرآمدزا گفت: این موارد در زمینهی پوشــاک نیز صدق میکند که دو شــوند اصلی آن قاچاق و فشــارهای بینهایت دارایی برای گرفتن مالیات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.