امرداد را در نمایشگاه مطبوعات دنبال کنید

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامــهی امرداد برای دومین ســال پیاپی در نمایشــگاه مطبوعات میزبان خوانندگان و دوستداران است. هفتهنامهی امرداد امسال نیز همچون سال گذشته با باشندگی در ایــن رخداد فرهنگی چشــمبهراه خواننــدگان و همراهان همیشــگی این نشریه اســت. در هفتهی برگزاری نمایشگاه برخی از چهرههــای فرهنگی، هنری میهمان ویژهی غرفهی امرداد هستند. خواننــدگان گرامــی برای باشــندگی در غرفــهی امرداد در نمایشــگاه مطبوعات میتوانند از ساعت 10 تا ساعت 20 به راهروی شش، غرفهی شمارهی 105 بروند. بیست و ســومین نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاریها با باشندگی بیش از 600 رســانه آدینه پنجم آبانماه 1396 خورشــیدی ســاعت 9 و 30 دقیقه در شبســتان مصالی بــزرگ امــام خمینی آغــاز بــه کار کرد و تــا دوازدهم آبانماه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.