انارچینی در فصل برگریزان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

انار «قالتون» ایج در بازارهای جهانی یاقوتهای سرخ سوغات شهر مرزی آالن

جشنوارهای برای انار در اورامان

فصل انارچینی با آغاز پاییز در گسترهی اورامان کردستان آغاز شد و تا پایان آبانماه دنباله دارد. 350 هکتار از باغهای این گســتره را باغهای انار در بر گرفته است. از این میزان 250 هکتار بارور اســت که نزدیک به پنج هــزار تن انار از آن برداشت میشود. هجیج، ملس، یارالی، تا له شیرین و انار ساوه انارهایی است که در اورامان برداشــت میشــود. انار آبی (هه ناره که وه) از انارهای بومی و کهن اورامان اســت که از نیم تا یک کیلو سنگینی دارد، این انار دیررس است و تا نیمههای زمستان هم روی درخت میماند. مهمترین انارهای باغهای اورامان ملس، رباب و گونههای بومی است که فراوری و از آن ربانار گرفته میشــود. همچنین از پوســت آن برای ساخت رنگ و دارو بهره میبرند.

همزمان با برداشــت انار از انارستانهای ایران انارچینی از باغهای ایج آغاز شد. شــهر ایج در شهرستان استهبان از قطبهای انار اســتان فارس اســت. «انار قالتــون» از ارزشمندترین گونههای انار ایج است که بیشتر آن به کشــورهای دیگر فرستاده میشود. شهر ایج در 210 کیلومتری شــیراز است. این شهر از پیشینهای چهارهزار ســاله برخوردار و دارای دیدنیهای گردشگری بسیار است. شهرســتان سردشــت با نگرش به وضعیت ویژهی آب و هوایی از گسترههای آماده برای کاشت و پرورش انار است. تولید سالیانهی انار این شهرستان یک هزار تن است که هر ساله برداشت و روانهی بازار میشود. انار شیرین، میخوش ، انارترش، انار پوست سپید از انارهای بهدســتآمده از باغهای انار آالن در منطقهی صفر مرزی شهرستان سردشت است. انارهای برداشتشده بیشتر به گونهی تازه مصرف میشود و افزون بر مصرف داخلی بخشی از آن به شهرهای همسایه فرستاده میشود. برداشت انار از باغهای آالن سردشــت از مهرماه آغاز و تا پایان آبانماه دنباله دارد.

دورک، روستای کوچهباغهای اناری

روستای دورک اناری در بخش ناغان شهرستان کیار با دارا بودن 90 هکتار باغ انار باارزشترین مرکز تولید انار در چهارمحال و بختیاری است. نزدیک به 80 درصد از خانوادههای روســتای دو هزار تنی دورک انــاری، از راه باغهای انار زندگی میگذرانند. این روســتای زیبــا کــه در 120 کیلومتری شهرکرد جای دارد دارای کوچهباغهای اناری است و با آیین سنتی ناردنگ (ربگیری انار) هر ساله میزبان گردشگران بسیاری از سراسر کشور و به ویژه استانهای همسایه همچون اصفهان و خوزستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.