نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News - صندوق‌پستي‌امرداد:‌‌‌‌‌‌تهران‌441/55851‌‌ ‌09198040593‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:دادرما‌مارگلت‌هرامش ‌10000088325331‌‌:دادرما‌ریگمایپ‌هرامش شماره‌وات 09198040593‌‌‌‌‌‌‌:دادرما‌پاس‌

با درود فراوان پیرو نوشته یكي از خوانندگان مبني بر اینكه عدهاي در تارنما عنوان كردهاند كه ایراني هستم ولي آریایي نیستم باید بگویم كه دوســت من آنها درست ميگویند چون ایران ما از زمان حمله اســكندر گجستك تا زمان جنگ جهانــي دوم بارها مورد تاخت و تاز بــوده و این نطفهها در خاك مقدس باقي ماندهاند. نژاد آریا افتخاري اســت كه نصیب هر كس نميشــود باید بر خود بالید بر چنین نژادی. بعضي وقتهــا در جامعه چیزهاي از مردم دیده ميشــود كه به آریایي بودنشان شــك ميكنیم؛ از رانندگي گرفته تا مصرف آب و برخــورد با طبیعت و از همه مهمتر این دروغهایي كه ميشنویم. آیا این رفتارها از یك آریایي سر ميزند؟ هرگز نه. اهورا امرداد: دوســت گرامی، در جهان نوین، حق شهروندی ارزشمندی دارد و نه چیز دیگر. شما میتوانید با هر نژادی، پیرو قانون، شهروندی یك كشــور را به دســت آورید. البته، برپایه ژنتیك، تفاوتی میان ایرانیان امروزه و مردم كهن فالت نیست و این ژنتیك، هندواروپایی بودنشان را همچنان نشان میدهد.

بادرود به امردادیان و دلسوزان واقعي ایران باســتان. پرسش این اســت چرا و به چه شوندي بعضي مســووالن جدا بيتفاوتند به ســازههاي باستاني و هویت ایراني! چرا؟ این گونه مســووالن به دنبال چي هستند، ذهن آنان به دنبال چیست؟ از یك سو دم از معنویات، اخالق، عشق به وطن ...و ميزنند ولي در عمل چنین نیستند! تا كي باید شاهد طفره و بياعتنایي بــه یادمانهاي تاریخي خود باشیم؟ هر چیز ســر جایش زیباست، حتا چنین یادمانها بســیار زیاد كه هویت و شناســه ما را نشــان ميدهند پس قدر شناســنامه خود را بدانیم! آرزومندم به خود آییم و تنها شــعار ندهیم. هر چیز اندازهای دارد. به امید سربلندي ایران و ایراني از هر نژاد و ایلي ع-م

با درود بر امردادیان، خیلي دوست داشتم براي نگاهداشتن پیوندمان با نیاكان و تاریخ و دین كهن و پیامبر سرزمین مادري، 4 رویداد مهم كه نمایانگر تاریخ و فرهنگمان اســت را در سالنماي كشور ميگنجاندم. 1 - زادروز اشوزرتشــت 2 - درگذشــت اشوزرتشت 3 جشن مهرگان 4 -جشن سده امیــد كه این یك آرزو نباشــد و روزي رنگ حقیقت بگیرد این رویدادهاي تاریخ ماست به امید آن روز دوستدارتان - علیرضا درود امرداد عزیز، در صفحه 3 شــماره473 در قســمت نگاه مردم عزیزي نوشتند لهجه فارسي مانند لري ... اول لري عموزاده فارسي است و بیشتر تحت تأثیر كردي و مادي است دوم همچون زبان شیرین پارسي از پارسي پهلوي گرفته شــده اســت زبان لكي، زبان نگارشي ما لرزبانان هستش، در سازمان ملل شاخه یو پي ان او، قومیت لك و لر به عنوان عموزادگان زبان فارس شناخته شدند خواهشا در نگارش دقت كنید سپاس امرداد: با درود و ســپاس از یادآوری شما به خوانندهی ارجمند امرداد.

درود بر امردادیان جشــن آبانگان فرخنده باد سپاس از مقاله آبانگان و پیراهن بانوان زرتشتي. كاش بیشتر از این دست مطالب مينوشتید.

درود برشما این شماره عالی بود و درصورت امكان هرچند وفت یكبــار ویژهنامه چاپ كنید و از نخســتین سلسله پادشاهی تا آخر را معرفی كنید. مدتی هســت ســریالی از شــبكه «آیفیلم» پخش میشود كه دوران سلسله صفویه و مالصدرا را نشان میدهد. میخواستم بپرسم یا مركبالمبین یعنی چی كه یك گروه دورهم جمع میشدند آن زمان دینشان چه بوده؟ با سپاس امرداد: گروهی از عرفا بودند كه كمكم در حال محبوب شــدن و گرفتن قدرت بودند و شاه عباس به همین شوند، آنان را سركوب كرد.

با درود، از هفتهنامهي ارزشــمند و بســیار دوســت داشــتني امرداد به شــوند چاپ ویژهنامهي داریوش بزرگ و دودمان اشكاني كه بيگمان با این كار شایسته، دل ایرانیان میهن دوســت و دوســتدار اشوزرتشت و تاریخ و فرهنگ شــكوهمند ایران باستان را شاد نمودید، سپاســگزارم. امیداست كه درشــمارههاي آینده دربارهي اشوزرتشت پیامبر بزرگ ایراني و شهریاران ساساني و بابك و مازیار نیز ویژهنامه چاپ نمایید. باسپاس، حبیب

بادرود، چرا امپراتوري بزرگ هخامنشي باآن همه عظمت و وسعت، فاقد یك تاریخ نگار،و یا تار یخ نویس بوده است، كه شوربختانه امروز ما مجبورباشیم به تاریخ نویسان انیراني هم چون هرودت وغیره مراجعه كنیم؟ باسپاس زهراچنگیزي مقدم امرداد: تاریخنگار رســمی دربار داشــتهاند. كتســیاس، كتابش، رونوشــت یونانی شده نوشتههای رویدادنگاران پارسی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.