چوقا، باالپوش مردان بختیاری

Amordad Weekly Newspaper - - News -

مردان بختیاری در گذشته باالپوشی به نام قـبا داشتند که از کنار چاک و آستینهای گشادی داشت، ولی پس از آن باالپوشی به نام چوقا که مردم آن را میپوشــید رایج شد که دستباف زنان عشایر است. چوقا از پشم بز به دو رنگ سیاه و سپید درست میشود و ضد باران است، گرما را در زمســتان و رطوبت و خنکی را در تابستان نگه میدارد. نگارههای چوقا ســتونهایی کوتاه و بلند هســتند و طرح این ســتونها را از ساختمانها یا چغاهای دورهی هخامنشی میدانند و در تفســیر نگارههای آن نوشــتهاند سیاهی همواره رو پایین و سقوط است و سپیدی رو به فراز و پیروزی. قبا برگرفته از طراحی اشکانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.